Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: językoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMSK1-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: językoznawstwo
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Grupa przedmiotów dla studentów filologii skandynawskie. II semestr
Grupa przedmiotów dla studentów filologii skandynawskiej. I semestr
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-FS-NS
Przedmioty dla programu S2-FSDS
Przedmioty dla programu S2-FSX
Przedmioty dla programu S2-FSX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Wykład monograficzny
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z tendencjami słowotwórczymi we współczesnych językach skandynawskich

Pogłębiona charakterystyka metod tworzenia nowych wyrazów w językach skandynawskich

Zapoznanie studentów z terminologią i metodologią badań słowotwórczych

Rozwinięcie umiejętności porównawczej analizy zagadnień słowotwórczych w poszczególnych językach skandynawskich

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przekazanie szczegółowej wiedzy na temat miejsca słowotwórstwa w systemie językowym

Przekazanie szczegółowej wiedzy o procesach słowotwórczych z krytycznym omówieniem zagadnień terminologicznych

Scharakteryzowanie tendencji słowotwórczych we współczesnym języku szwedzkim, duńskim i norweskim

Przekazanie szczegółowej wiedzy na temat procesów słowotwórczych w wybranym języku skandynawskim

Ukazanie procesów słowotwórczych w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem języków skandynawskich

Krytyczne omówienie literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem prac z obszaru Skandynawii

Literatura:

Faarlund, J.T. et al. 1997. Norsk referansegrammatik. Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, E., Heltoft, L. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. Bind I-III. Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Syddansk Universitetsforlag.

Jadacka, H. 2001. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: PWN.

Malmgren, S.-G. 1994. Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Lund: Studentlitteratur.

Rajnik, E. 2011. Wortbildung des Substantivs im Dänischen – explizite und implizite Derivation. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Teleman, U., Hellberg, S. & Andersson, E. 1999. Svenska Akademiens grammatik. Stockholm: Norsteds Ordbok.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma poszerzoną wiedzę szczegółową o sposobach powstawania nowych wyrazów w językach skandynawskich

ma pogłębioną wiedzę o współczesnych tendencjach słowotwórczych i zmianach, jakim podlega zasób słownictwa w językach skandynawskich

zna podstawy metodologii badań słowotwórczych, potrafi stosować właściwą terminologię odnoszącą się do procesów słowotwórczych

potrafi stosować posiadaną wiedzę do analizy zjawisk słowotwórczych

ma umiejętność porównawczej analizy zagadnień słowotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem języków skandynawskich

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: Ocena dyskusji w grupie

P: Test zaliczeniowy

Przykładowe pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Omów metody tworzenia nazw żeńskich (np. nazwy zawodów) w językach skandynawskich

2. Podaj przykłady produktywnych i nieproduktywnych sufiksów rzeczownikowych w językach skandynawskich

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nicole Nau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)