Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMON-ZU22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

W odróżnieniu od luźno ze sobą powiązanych wykładów kursowych wykład monograficzny ma na celu naświetlenie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia, w sposób wyczerpujący przedstawiając różne podejścia do danej problematyki lub ewentualnie dokonując historycznego rysu prezentującego ewolucję obchodzenia się z danym problemem badawczym. Wybrany wykład monograficzny jest w ścisłej korelacji z obraną specjalizacją oraz realizowanym w ramach seminarium projektem pracy magisterskiej (w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki języków obcych lub translatologii). Wykład (ze względu na ograniczone ramy interakcji) służy przede wszystkim zapoznaniu studentów z określonymi treściami i wiedzą. Ponadto służy on kształceniu umiejętności i kompetencji społecznych, gdyż i same treści mogą być refleksyjnym odniesieniem do owych umiejętności i kompetencji (np. w przypadku praktycznie zorientowanych treści z zakresu translatologii, dydaktyki, języka fachowego, pragmatyki lingwistycznej, interkulturowości, poszczególnych metodologii badawczych itp.). Student powinien posiąść wiedzę o współczesnych tendencjach rozwoju dziedzin naukowych i umiejętność stosowania ich we własnych badaniach. Powinien też być świadom społecznej i etycznej odpowiedzialności związanej z publikowaniem i praktycznym stosowaniem wniosków badawczych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza filologiczna w zakresie, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i dydaktyki języka na poziomie licencjackim. Zaawansowane umiejętności w zakresie zintegrowanych sprawności językowych (szczególnie słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz reproduktywnego pisania) na poziomie umożliwiającym swobodne sporządzanie notatek oraz obcowanie z niemieckojęzyczną literaturą przedmiotową i podmiotową

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykłady oferowane są w zależności od oferty seminariów magisterskich i wspomagają je merytorycznie. Są to: teoria literatury, językoznawstwo germanistyczne, translatologia, teoretyczne podstawy dydaktyki i literatury języka obcego, kulturoznawstwo.

Pełny opis:

Wybrane aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze, translatologiczne oraz dydaktyczno-metodyczne

Literatura:

w gestii osoby prowadzącej Wykład monograficzny

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych, translatologicznych lub dydaktycznych będących przedmiotem wykładu

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię specjalistyczną wybranych zagadnień wykładu, potrafi adekwatnie i precyzyjnie ją stosować

Posiada wiedzę o metodologii badań (uwzględniającą ich historyczny rozwój) w zakresach odnoszących się do poszczególnych zagadnień wykładu

Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod, opracowanie i prezentację wyników

Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania zdobytej na wykładzie wiedzy w ramach pracy własnej: poprzez zgłębianie literatury przedmiotu, poszukiwania własne oraz konsultacje z wykładowcą

Metody i kryteria oceniania:

do wyboru prowadzącego kolokwium pisemne lub ustne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Aptacy, Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Piontek, Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda, Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.