Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMINDO-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.


Cele kształcenia:

W odróżnieniu od luźno ze sobą powiązanych wykładów kursowych wykład monograficzny ma na celu naświetlenie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia, w sposób wy-czerpujący przedstawiając różne podejścia do danej problematyki lub ewentualnie dokonując historycznego rysu prezentującego ewolucję obchodzenia się z danym problemem badaw-czym (w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa indyjskiego). Wy-kład (ze względu na ograniczone ramy interakcji) służy przede wszystkim zapoznaniu studen-tów z określonymi treściami i wiedzą. Ponadto służy on kształceniu umiejętności i kompetencji społecznych, gdyż i same treści mogą być refleksyjnym odniesieniem do owych umiejętności i kompetencji (np. w przypadku praktycznie zorientowanych treści z zakresu translatologii, dy-daktyki, języka fachowego, pragmatyki lingwistycznej, interkulturowości, poszczególnych me-todologii badawczych itp.). Student powinien posiąść wiedzę o współczesnych tendencjach rozwoju dziedzin naukowych i umiejętność stosowania ich we własnych badaniach. Powinien też być świadom społecznej i etycznej odpowiedzialności związanej z publikowaniem i prak-tycznym stosowaniem wniosków badawczych .

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Wybrane aspekty językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze dotyczące starożytnych lub nowożytnych Indii.

Pełny opis:

Wybrane aspekty językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze dotyczące starożytnych lub nowożytnych Indii.

Literatura:

Podawana przez prowadzącego przedmiot.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych, językoznawczych lub kulturoznawczych będących przedmiotem wykładu.

2. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię specjalistyczną wybranych zagadnień wykładu, potrafi adekwatnie i precyzyjnie ją stosować.

3. Posiada wiedzę o metodologii badań (uwzględniającą ich historyczny rozwój) w zakresach odnoszących się do poszczególnych zagadnień wykładu.

4. Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod, opracowanie i prezentację wyników.

5. Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania zdobytej na wykładzie wiedzy w ramach pracy własnej: poprzez zgłębianie literatury przedmiotu, poszukiwania własne oraz konsultacje z wykładowcą.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, znajomość zagadnienia, zaliczenie pisemne lub kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Stroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sven Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: John Peterson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.