Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WLZJ-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów (nie posiadających teoretycznego przygotowania) z: podstawowymi zagadnieniami literaturoznawstwa jako nauki i jego relacjach z innymi dyscyplinami naukowymi, poszczególnymi działami literaturoznawstwa, wprowadzenie w problematykę i metodologię badań literaturoznawczych, podstawowymi teoriami literatury i ich historycznymi uwarunkowaniami, pokrewieństwem i zróżnicowaniem literatur świata, klasyfikowaniem i typologiami tekstów literackich, typologią mediów literackich; przygotowanie do samodzielniejszych refleksji i dociekań nad literaturą, dalszego studiowania (obowiązkowych i fakultatywnych) przedmiotów literaturoznawczych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupachNakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 15

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20


SUMA GODZIN 75

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Skrócony opis:

Program obejmuje cykl 15 wykładów poświęconych rozważaniom na temat istoty literatury, jej cech szczególnych i funkcji, w odniesieniu do zawartej w programie nauczania dla szkół średnich wiedzy o literaturze. Jednocześnie wykłady mają na celu przedstawienie najważniejszych kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznych badaniach literackich jako wprowadzenie do samodzielnego badania literatury japońskiej przez studentów podczas kolejnych lat nauki.

Pełny opis:

Przykładowe treści:

Literaturoznawstwo jako nauka i jego relacje z innymi dyscyplinami naukowymi

Działy literaturoznawstwa

Podstawowe teorie kultury

Systematyka rodzajów i gatunków literackich

Teorie literatury

Pokrewieństwo i zróżnicowanie literatur świata

Literatura w świecie postkolonialnym i globalnym

Miejsce literatury w kulturze i społeczeństwie

Od literatury do czatu – co jest medium twórczości słownej

Przygotowanie do samodzielnych refleksji i dociekań nad literaturą, dalszego studiowania przedmiotów literaturoznawczych oraz rozszerzania własnych studiów poprzez korzystanie z opracowań literaturoznawczych i kulturoznawczych

Literatura:

• Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Agnieszka Karpowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

• Burzyńska Anna i Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje literaturoznawstwo i jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych, a także miejsce i znaczenie japonistyki w tym obszarze, wybrane aspekty rozwoju oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną japonistyki.

Potrafi opisać tekst literacki oraz podstawowe cechy charakterystyczne

Rozumie podstawowe problemy klasyfikacyjne, jest w stanie o nich dyskutować.

Zna podstawowe metody interpretacji i alizuje tekst literacki.

Rozumie i wyjaśnia związki między pokrewieństwem, klasyfikowaniem a zróżnicowaniem literatur świata i systemów kulturowych.

Potrafi rozpoznać podstawowe założenia metodologiczne opracowań literaturoznawczych.

Zna i potrafi wskazać podstawowe różnice literatur świata.

Interpretuje związki między literatura, językiem, kulturą a społeczeństwem.

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę na temat literatury, kultury i języka

Konsultuje problemy, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, z przedstawicielami odpowiednich dziedzin naukowych w celu ich krytycznej interpretacji oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza i umiejętności, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Jaśkiewicz, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)