Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filozofii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WFJ-LK-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii języka
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Nabycie przez studentów kompetencji humanistycznej, tj. wiedzy oraz umiejętności interpretacyjnych – w ramach kształtowania ogólnej kultury intelektualnej – w zakresie głównych trendów filozoficznych i przemian obrazu świata.

- Zaznajomienie studentów ze specyfiką myślenia filozoficznego, problematyki filozoficznej, podstawową terminologią, najważniejszymi nurtami i systemami filozoficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii języka i filozofii nauki.

- Poznanie spektrum literatury przedmiotu, głównych trendów filozoficzne. zaznajomienie się z tradycją i współczesnością filozofii, w tym filozofii języka..

- Poznanie tradycji i współczesnością filozofii, w tym filozofii języka

Kształtowanie zdolność krytycznego myślenia, umiejętności, argumentowania i formułowania wniosków

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

bez wymagań wstępnych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dotyczące materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny ✔

Wykład problemowy ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔

Inne – możliwe zadania w e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 15

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3

Literatura:

Zalecana literatura:

• Ajdukiewicz, K. Zagadnienia i kierunki filozofii

• Arystoteles, Metafizyka (ks. IV § 1-2)

• Austin, J., Mówienie i poznawanie s. 311-334, 550-665

• Bartmiński, J., Językowe podstawy obrazu świata cz. I-II

• Descartes, R., Medytacje o pierwszej filozofii

• Descartes, R., Rozprawa o metodzie,

• Epikur, List do Herodota (Diogenes Laertios)

• Filek, J., Filozofia odpowiedzialności XX w

• Filozofia XX wieku (seria Myśli i Ludzie, wyd. 1990 lub 2002), red. Z. Kuderowicz

• Gadacz, T., Historia filozofii XX wieku.

• Hempoliński, M., Brytyjska filozofia analityczna

• Legowicz, J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu

• Legowicz, J., Historia filozofii średniowiecznej

• Ossowska, M., Podstawy nauki o moralności;

• Platon, Obrona Sokratesa; Eutyfron, (fragment: XI C – XIII B 7); Państwo (ks. 7, fragmenty: I-VI)

• Prechtl, P., Wprowadzenie do filozofii języka

• Puzynina, J., Język wartości, r. VI

• Wittgenstein, L., Dociekania filozoficzne, cz. 1, § 1-43

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięć EU student /ka:

- potrafi wskazać wpływ filozofii greckiej na kształt kultury europejskiej

- umie przedstawić główne stanowiska filozoficzne

- posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu filozofii języka

- umie czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu filozofii języka oraz poddawać je interpretacji w ramach przewidzianym przedmiotem

- potrafi samodzielnie analizować wybrane problemy filozoficzne

- ma wykształconą zdolność analitycznego i krytycznego myślenia

- potrafi wytłumaczyć na czym polega: koncepcja gry językowej, ujęcie języka jako nośnika prawdy, czy jako środka sugestii, perswazji, przekonywania

- potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• pozytywne oceny z testów i kolokwiów(student ma prawo do poprawy ocen z testów);

• zaliczenie kolokwium semestralnego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)