Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P5 Wstęp do translatoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WDT-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P5 Wstęp do translatoryki
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawową terminologią translatoryki jako dyscypliny naukowej; ćwiczenie umiejętności praktycznej aplikacji dostępnych teorii koceptualizujących proces przekładu; rozwijanie umiejętności relewantnej translatorycznie analizy kontrastywnej tekstów; ćwiczenie umiejętności poprawnego przekładania z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; rozwijanie wrażliwości językowej; zapoznanie z rolą tłumacza we współczesnym społeczeństwie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Tłumaczenia zdań


Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu „Języki specjalistyczne i translatoryka” po drugim semestrze z oferty IFG;

ze względu na kontrastywny (zarówno kulturowo jak i językowo) charakter zajęć, używany jest także język polski

Pełny opis:

Podstawowe aspekty translatoryki

Rola tłumacza we współczesnym społeczeństwie

Praktyczna analiza tekstów użytkowych

Wybrane koncepcje przekładu

Literatura:

Werner Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Wiebelsheim 2001; Jerzy Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003; Judith Macheiner, Übersetzen. Ein Vademecum, München 2004; Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. A Pokojska, Kraków 2001; Mary Snell-Hornby et al. (Hg.), Handbuch Translation, Tübingen 1999; Umberto Eco, Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Überset¬zen, übers. von B. Kroeber, München 2006; Katharina Reiss, Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener Vorlesungen, hg. von M. Snell-Hornby, M. Kadric, Wien 2000; Piotr Bukowski, Magda Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009; Lawrence Venuti (ed.), The Translation Studies Reader, London, New York 2004; George Steiner, Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens, übers. von M. Plessner, Frankfurt/M. 2004; Urszula Dąbska-Prokop (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000; John Biguent, Rainer Schulte (ed.), Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Chicago, London 1992. Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura, każdorazowo udostępniana studentom.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań translatorycznych; Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat teoretycznych podstaw translatoryki; Potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu analizy problemów badawczych; Potrafi skutecznie posługiwać się poznanymi narzędziami wieloaspektowej analizy translatorycznej; Ma umiejętności językowe w zakresie podstawowych problemów translatoryki oraz potrafi wypowiadać się o tej dziedzinie w języku polskim; Rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność wykonywanych tłumaczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna. Ocena w dyskusji. Raport. Kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.