Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do arabistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WDARAB-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do arabistyki
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilA
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Wprowadzenie do arabistyki jako dziedziny naukowej - jej zakres tematyczny, elementarna terminologia oraz podstawy metodologii.

Wprowadzenie do głównych poddziedzin arabistyki: językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz islamoznawstwa.

Ukazanie powiązań arabistyki z innymi naukami humanistycznymi: m.in. semitologią, historią, kulturoznawstwem, etnografią, religioznawstwem, filozofią, socjologią i politologią.

Wprowadzenie do warsztatu naukowego arabisty.

Kształtowanie umiejętności formułowania własnych prezentacji ustnych i multimedialnych na tematy arabistyczne.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Większość literatury znajduje się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie do dziedziny nauki jaką jest arabistyka. Obejmuje genezę zachodniej orientalistyki, wraz z charakterystyką współczesnej arabistyki i obszarem jej zainteresowań. Ukazuje ponadto podstawy i różnorodność metodologii w badaniach arabistycznych i zaznajamia studenta z podstawowymi narzędziami i umiejętnościami niezbędnymi dla współczesnego arabisty, jak również z zasobem dostępnych źródeł.

Pełny opis:

Arabistyka jako dyscyplina naukowa. Współczesna podbudowa teoretyczna i metodologiczna.

Język arabski, literatura oraz islam jako przedmioty badań naukowych.

Historyczne korzenie orientalistyki europejskiej i polskiej.

Orientalizm w kulturze i sztuce Zachodu oraz jego krytyka. Teoria postkolonialna.

Współczesne ośrodki arabistyczne w Polsce i za granicą. Ważne biblioteki i archiwa.

Warsztat naukowy arabisty: różnorodność źródeł. Literatura naukowa, literatura pomocnicza, czasopisma specjalistyczne, rękopisy.

Elektroniczne bazy danych, przydatne strony internetowe

Systemy i zasady transkrypcji i transliteracji naukowej. System ISO – ćwiczenia praktyczne.

Czytanie arabskiego tekstu odręcznego.

Korzystanie z arabskiego interfejsu komputerowego.

Literatura:

Curtis, Michael, Orientalism and Islam, Cambridge University Press, Cambridge 2009

Danecki, Janusz, Arabowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001

Danecki, Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t.1, Dialog, Warszawa 2002

Danecki, Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t.2, Dialog, Warszawa 2002

Danecki, Janusz, Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2000

Danecki, Janusz., Wstęp do dialektologii języka arabskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989

Deroiche, Francois, Islamic codicology. An introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script, Al-Furqan Islamic Foundation, London 2005

Gacek, Adam, Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers, Brill, Leiden-Boston, 2009

Lemaire, Gerard-Georges, Orientalismus. Das Bild des Morgenlandes in der Malerei, Tandem Verlag 2005

Reychmann, Jan (ed.), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 1 , PWN, Warszawa 1957

Reychmann, Jan (ed.), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 2 , PWN, Warszawa 1966

Reychmann, Jan (ed.), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 3 , PWN, Warszawa 1969

Said, Edward, Orientalizm, tłum. Witold Kalinowski, Zysk i S-ka, Poznań 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna teorie i metodologie charakterystyczne dla badań orientalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem arabistyki

- rozumie interdyscyplinarny charakter studiów arabistycznych i wykorzystuje ich powiązania z innymi dziedzinami wiedzy oraz naukami pomocniczymi

- jest świadom historycznego kontekstu powstania i rozwoju orientalistyki oraz jej współczesnego znaczenia, głównych ośrodków oraz kierunków badań

- jest świadom roli języka arabskiego we współczesnym świecie oraz interrelacji między językiem a środowiskiem społeczno-kulturowym

- rozumie problem dyglosji.

- jest świadom roli islamu jako jednej z głównych religii świata i czynnika kulturotwórczego w świecie arabskim

- rozumie rolę rękopisu jako najważniejszego medium przekazu wiedzy w świecie arabskim doby przednowoczesnej

- rozwija praktyczne umiejętności w zakresie warsztatu naukowego arabisty

- jest otwarty na poznanie innych niż rodzime kręgów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Obecność na 80 % zajęć, znajomość dwóch lektur wybranych z podanej listy(sprawdzian ustny), sprawdzian zaliczeniowy (ustny lub pisemny)

Skala ocen:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Skala ocen:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Piątak
Prowadzący grup: Łukasz Piątak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Literatura:

LISTA LEKTUR DO WYBORU:

I Tematyka ogólnoarabistyczna

1. Danecki, Janusz, Arabowie, PIW, Warszawa 2001

2. Lewis, Bernard, Arabowie w historii, PIW 1995

3. Pachniak, Katarzyna, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Trio, Warszawa 2010

4. Sourdel, Janine, Dominique Sourdel, Cywilizacja islamu, PIW 1980

5. Kłodkowski, Piotr, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Dialog, Warszawa 2005

6. Danecki, Janusz, Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2009

II Tematyka postkolonialna

1. Said, Edward, Orientalizm, tłum. Witold Kalinowski, Zysk i S-ka, Poznań 2005

2. Curtis, Michael, Orientalism and Islam, Cambridge University Press, Cambridge 2009

3. Hansen, Thorkild, Arabia Felix, tł. Maria Przymianowska, PIW, Warszawa 1968

4. Bakalarz Agnieszka, Polaków odkrywanie Arabii Saudyjskiej, Wyd. Akademickie, Kraków 2005

5. Mitchell, Timothy, Egipt na wystawie świata, tł. Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2001

6. Schick, Irvin Cemil, Seksualność orientu. Przestrzeń i Eros, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Uwagi:

Termin zajęć: środa 8:00-9:30, s.408

Dyżur prowadzącego przedmiot:

wtorek 11:30 - 13:00

środa 15:30 - 17:00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Literatura:

LISTA LEKTUR DO WYBORU:

I Tematyka ogólnoarabistyczna

1. Danecki, Janusz, Arabowie, PIW, Warszawa 2001

2. Lewis, Bernard, Arabowie w historii, PIW 1995

3. Pachniak, Katarzyna, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Trio, Warszawa 2010

4. Sourdel, Janine, Dominique Sourdel, Cywilizacja islamu, PIW 1980

5. Kłodkowski, Piotr, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Dialog, Warszawa 2005

6. Danecki, Janusz, Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2009

II Tematyka postkolonialna

1. Said, Edward, Orientalizm, tłum. Witold Kalinowski, Zysk i S-ka, Poznań 2005

2. Curtis, Michael, Orientalism and Islam, Cambridge University Press, Cambridge 2009

3. Hansen, Thorkild, Arabia Felix, tł. Maria Przymianowska, PIW, Warszawa 1968

4. Bakalarz Agnieszka, Polaków odkrywanie Arabii Saudyjskiej, Wyd. Akademickie, Kraków 2005

5. Mitchell, Timothy, Egipt na wystawie świata, tł. Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2001

6. Schick, Irvin Cemil, Seksualność orientu. Przestrzeń i Eros, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Uwagi:

Termin zajęć: środa 8:00-9:30, s.408

Dyżur prowadzącego przedmiot:

wtorek 11:30 - 13:00

środa 15:30 - 17:00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Literatura:

LISTA LEKTUR DO WYBORU:

I Tematyka ogólnoarabistyczna

1. Danecki, Janusz, Arabowie, PIW, Warszawa 2001

2. Lewis, Bernard, Arabowie w historii, PIW 1995

3. Pachniak, Katarzyna, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Trio, Warszawa 2010

4. Sourdel, Janine, Dominique Sourdel, Cywilizacja islamu, PIW 1980

5. Kłodkowski, Piotr, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Dialog, Warszawa 2005

6. Danecki, Janusz, Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2009

II Tematyka postkolonialna

1. Said, Edward, Orientalizm, tłum. Witold Kalinowski, Zysk i S-ka, Poznań 2005

2. Curtis, Michael, Orientalism and Islam, Cambridge University Press, Cambridge 2009

3. Hansen, Thorkild, Arabia Felix, tł. Maria Przymianowska, PIW, Warszawa 1968

4. Bakalarz Agnieszka, Polaków odkrywanie Arabii Saudyjskiej, Wyd. Akademickie, Kraków 2005

5. Mitchell, Timothy, Egipt na wystawie świata, tł. Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2001

6. Schick, Irvin Cemil, Seksualność orientu. Przestrzeń i Eros, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Uwagi:

Termin zajęć: środa 8:00-9:30, s.408

Dyżur prowadzącego przedmiot:

wtorek 11:30 - 13:00

środa 15:30 - 17:00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.