Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WARFIL-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat filologa
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.

Cele kształcenia:

Przedstawienie kanonu polskiej oraz wybranych pozycji anglojęzycznej literatury indologicznej. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji, ich weryfikacji w grupie oraz przedstawiania i poddawania pod dyskusję wyników swojej pracy na forum.

Zapoznanie uczestników zajęć z perspektywami otwierającymi się przed absolwentami kierunku oraz z konkretnymi przykładami wykorzystywania indologicznych umiejętności i wiedzy po ukończeniu studiów.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Poznanie warsztatu naukowego pracy filologa indyjskiego.

Zasady sporządzania bibliografii.

Zasady transkrypcji naukowej i transliteracji.

Weryfikacja źródeł dotyczących Indii.

Literatura:

Lista podawana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Wskazuje na powiązanie nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi oraz innymi naukami.

2. Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju nauk filologicznych i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze nauk filologicznych.

3. Wyszukuje, analizuje, ocenia i wybiera informacje z różnych źródeł.

4. Stosuje wiedzę przedmiotową do analizowania problemów badawczych.

5. Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk kulturowych.

6. Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

7. Ma wrażliwość na różnorodność kulturową. Jest otwarty i tolerancyjny wobec różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie na zajęciach podczas dyskusji oraz zaliczenie ustne.

Dyskusja przygotowanych prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sven Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)