Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie a vista

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-TAV-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie a vista
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele zajęć/przedmiotu:

 przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia a vista A-B-A;

 przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia a vista (słownictwo, wiedza fachowa);

 rozwinięcie technik tłumaczenia a vista A-B-A;

 przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka B w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne;

 rozwinięcie umiejętności władania ładnym i poprawnym językiem A i B ;

 rozwinięcie umiejętności prezentacji (głos, intonacja, pauzy…);

 zapoznanie studenta z warunkami wykonywania tłumaczeń a vista;

 zapoznanie studenta z odmienną specyfiką tekstu pisanego i komunikatu mówionego;

 przekazanie umiejętności syntezy, analizy, parafrazowania i szybkiego czytania tekstu ze zrozumieniem.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka B poziomie B2/C1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Tłumaczenia a vista

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15

Inne (jakie?)

Przygotowanie do kolokwium 20

Indywidualne ćwiczenia tłumaczenia a vista 35

SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Tłumaczenie krótkich artykułów prasowych, krótkich informacji z różnych dziedzin, krótkich przemówień podanych w formie pisemnej w języku A i B

Tłumaczenie a vista z symulacją warunków, w jakich odbywa się praca tłumacza

Rozwijanie umiejętności kompetencyjnych i komunikacyjnych właściwych przy tłumaczeniu a vista

Stosowanie ćwiczeń mających na celu wypracowanie umiejętności syntezy, analizy, parafrazowania i szybkiego czytania tekstu ze zrozumieniem

Tłumaczenie a vista z uprzednim przygotowaniem i bez z zastosowaniem odpowiednich strategii tłumaczenia ustnego.

Etyka zawodu tłumacza

Literatura:

Zalecana literatura:

‒ Płużyczka, M. 2015. Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Uniwersytet Warszawski.

‒ Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

‒ Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

‒ Seleskovich, D., Lederer, M. 1989. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Paris: Didier Erudition.

‒ Krajewska, M. 2013. Laboratorium tłumaczeniowe w semestralnej pigułce (propozycje dydaktyczne), [w]: Rocznik Przekładoznawczy, nr 8.

‒ Możdżonek, A., 2006, „Tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenia a vista i tłumaczenie symultaniczne z tekstem: przegląd strategii”, [w:] Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego, M. Tryuk (red.), Warszawa, s. 49‒63.

‒ Materiały przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

ma pogłębioną wiedzę na temat badań nad przekładem ustnym, zna najważniejsze teorie, metodologie i szkoły badawcze związane z przekładem ustnymi

przywołuje i rozpoznaje główne techniki stosowane podczas tłumaczenia a vista A-B-A, powołując się na najważniejsze osiągnięcia naukowe w tym zakresie

potrafi przygotować się do tłumaczenia a vista, korzystając z Internetu/literatury oraz otrzymanych materiałów

potrafi poradzić sobie z wymagającymi tekstami dzięki znajomości technik tłumaczenia a vista, które jest w stanie krytycznie omówić w odniesieniu do aktualnych tendencji badawczych

zna terminologię specjalistyczną języków A i B z różnych dziedzin i potrafi się nią poprawnie posługiwać

potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze strategie i techniki tłumaczenia ustnego, jak również wyjaśnić zasadność ich użycia w określonych kontekstach na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie przekładoznawstwa

ma świadomość kulturowych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań tłumaczenia ustnego

zna zasady etyki zawodowej tłumacza ustnego oraz ma świadomość konieczności ich przestrzegania i działania na rzecz podtrzymywania etosu zawodu

potrafi świadomie kontrolować głos, tak aby uniknąć przygłosów i wtrętów językowych

używa poprawnego języka A i języka B, unikając na przykład kalk leksykalnych oraz struktur składniowych języka tekstu tłumaczonego

Metody i kryteria oceniania:

o bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

o dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

o niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dzida-Błażejczyk, Anna Fimiak-Chwiłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.