Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

P4 Tłumaczenie testów specjalistycznych (np. pamięć kulturowa, architektura, film, muzyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTSk-DL22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: P4 Tłumaczenie testów specjalistycznych (np. pamięć kulturowa, architektura, film, muzyka)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej analizy tekstu oraz zasad dotyczących tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu pamięci kulturowej, architektury, filmu, muzyki, itd. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia w/w tekstów oraz poszerzanie związanych z tłumaczeniem kompetencji encyklopedycznych i logicznych. Poszerzanie słownictwa z obszaru ww. tekstów specjalistycznych. Ćwiczenie umiejętności nawiązania współpracy ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych; Przygotowanie do pracy w grupie i prowadzeniu dyskusji;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Komunikacja interkulturowa” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Podstawy analizy tekstu; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu pamięci kultury; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu architektury; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu filmu; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu muzyki.

Literatura:

Eco, Umberto: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München, Wien 2006; Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg und Wiesbaden 1999; Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2007; Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse.Heidelberg1988; Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971; Snell-Hornby, Mary (Hrsg.):Handbuch Translation. Tübingen 2003; Snell-Hornby, Mary: Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen und Basel 1994; Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 1997; Legeżyńska, Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999; Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia.Poznań1999; Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza.Kraków2000; Pisarska, Alicja/Tomaszkiewicz, Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze.Poznań1998; Lisowska-Magdziarz, Małgorzata: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków 2007; Śliwińska, Anna: Analiza i interpretacja tekstów literackich. Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe zasady analizy tekstu; Charakteryzuje poszczególne rodzaje tekstów; Potrafi tłumaczyć krótkie teksty specjalistyczne; Stosuje odpowiednie techniki translatorskie w procesie przekładu; Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji, sprawdzenie na zajęciach podczas dyskusji, sprawdzanie na zajęciach aktywności i zaangażowania studenta podczas pracy w grupie, kolokwium pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)