Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie symultaniczne A-B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TSAB-WT12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie symultaniczne A-B
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 3

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 3

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 3

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 3

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 3

filologia romańska z filologią germańską, studia stacj. uzupełniające magisterskie, sem. 3


Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język francuski

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia symultanicznego (słownictwo, wiedza fachowa)

3. rozwinięcie technik tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na francuski

4. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka francuskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

5. rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną francuszczyzną

6. rozwinięcie umiejętności prezentacji (głos, intonacja, pauzy…)


Pełny opis:

1. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej psychologii

2. Tłumaczenie wystąpień prostych o tematyce dotyczącej praw człowieka

3. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej kultury, sztuki

4. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej ochrony środowiska

5. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej klęsk żywiołowych

6. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej zdrowia

7. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej polityki unijnej (np. WPR)

8. Tłumaczenie prostych wystąpień polityków różnego szczebla

Literatura:

1. BEYLARD-OZEROFF, Ann, Králová Jana, Moser-Mercer, Barbara. Translators' Strategies and Creativity. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company

2. GILE, Daniel. 1985. « Les termes techniques en interprétation simultanée ». Meta : journal des traducteurs, vol. 30, numéro 3, pp. 199 – 210.

3. GILE, Daniel. 1991. Guide de l'interprétation à l'usage des organisateurs de conférences. Paris: Création Leterrier

4. GILE, Daniel. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses Universitaires de Lille

5. GILLIES, Andrew. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

6. GILLIES, Andrew. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

7. KOPCZYŃSKI, Andrzej. 1998. « Tłumacz konferencyjny: cień czy intruz? ». In: Pawlak, Zofia, Hartzell, James et Czolnowska, Anna (réd.). Ocena tłumaczenia ustnego. Materiały konferencji naukowej OB i SP Łódź 8-9.VI.1996. Łódź: Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 71 – 85.

8. LAMBERT, Sylvie et Moser-Mercer, Barbara (éd.). Bridging the Gap. Empirical research in simultaneous interpretation. Volume 3. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing

9. PÖCHHACKER, Franz. 2007. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge

10. ROZAN, Jean-François. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. (tłum.) Kraków: Tertium

11. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2001. Interpréter pour traduire. 4e édition revue et corrigée. Collection TRADUCTOLOGIE. Paris : Didier Érudition

12. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2002. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Communautés européennes: Didier Érudition/Klincksieck

13. THIERY, Christopher. 2009. « D’où nous venons : Discours prononcé lors de la séance d’ouverture de l’Assemblée de l’AIIC à Nice ». www.aiic.net/ViewPage.cfm/page3201.htm

14. TRYUK, Małgorzata. 2004. L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych

15. TRYUK, Małgorzata. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na francuski

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia symultanicznego korzystając z Internetu/literatury oraz otrzymanych materiałów

3. potrafi poradzić sobie z wymagającymi tekstami dzięki znajomości technik tłumaczenia symultanicznego

4. zna słownictwo języka polskiego i francuskiego w różnych rejestrach

5. tłumaczy teksty w języku polskim należące do różnych rejestrów na język francuski

6. potrafi świadomie modulować głos, tak aby spokojnie i jasno przekazać komunikat

7. używa poprawnej francuszczyzny w tłumaczeniu na język francuski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń symultanicznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)