Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia specjalistyczne III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TS2-ZU34
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne III
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty specjalistyczne omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin; zapoznanie studenta z źródłami wiedzy fachowej dostępnymi tłumaczowi

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

tak, częściowo

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Praca w grupach

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu tłumaczeniowego

Pełny opis:

Główne pojęcia i terminy studiów nad przekładem tekstów specjalistycznych; tekst specjalistyczny a tekst literacki

Wprowadzenie do nauki o terminologii, organizacja warsztatu tłumacza (źródła wiedzy i terminologii, środki techniczne dostępne tłumaczowi)

Tłumaczenie tekstów z zakresu różnych dziedzin specjalistycznych (prawo/administracja; ekonomia/gospodarka; medycyna/technika)

Literatura:

Ammann M. Grundlagen der modernen Translationstheorie. Ein Leitfaden für Studierende. Heidelberg 1989;

‒ Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, Goethe Institut, 2000; Pieńkos J. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1996;

‒ Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011;

‒ Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen; Gnome 2003;

‒ Marschner Harald, Wzory umów i pism/ Musterverträge und -schriftsätze, tom 10; C.H.Beck 2007.

Efekty uczenia się:

student/ka zna i rozumie specyfikę procesu przekładu tekstów specjalistycznych

nabywa wiedzę specjalistyczną z określonych obszarów tematycznych

zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka specjalistycznego w języku ojczystym i docelowym

potrafi przekazać treść tekstu specjalistycznego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka

potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny

potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

do wyboru prowadzącego: kolokwium pisemne, test, projekt

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)