Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Teoria przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TP-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P3 Teoria przekładu
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, teoriami i problemami z zakresu teorii przekładu oraz rozwijanie świadomości kulturotwórczej roli tłumacza oraz potrzeby nieustannego rozwoju kompetencji translatorskich. W ramach zajęć omawiane są przykładowe teksty z literatury przedmiotu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2 semestrze;

ze względu na kontrastywny (zarówno kulturowo jak i językowo) charakter zajęć, używany jest także język polski

Pełny opis:

Pojęcie przekładu, pojęcia i terminy studiów nad przekładem;

Zarys historii przekładu, historyczna i społeczna rola tłumacza

Teoria przekładu w ujęciu strukturalno-lingwistycznym, hermeneutycznym, dekonstrukcjonistycznym i kulturowym;

Ukierunkowana na proces przekładu analiza tekstu

Metodologia przekładu

Kształcenie tłumaczy , polityka językowa organizacji międzynarodowych, służby tłumaczeniowe UE, ONZ, UNESCO;

Literatura:

Albrecht, Jörn: Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung. Darmstadt 1998; Apel, Friedmar: Literarische Übersetzung. Stuttgart 1983;

Barańczak, Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodat¬kiem małej antologii przekładów - problemów. Kraków 2004;

Dedecius, Karl: Vom Übersetzen. Theorie und Praxis. Frankfurt/M. 1986;

Kittel, Harald; Frank, Armin Paul; Greiner Robert; Hermans, Theo; Koller, Werner; Lambert, José; Fritz, Paul: Übersetzung. Translation. Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An international Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction. T.1. Berlin/New York 2004.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiesbaden 1992;

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia. Poznań 1999;

Krysztofiak, Maria: Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. Poznań 2011; Lipiński Krzysztof: Vademecum tłumacza. Kraków 2000;

Pieńkoś, Jerzy : Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków 2003;

Reiss, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener Vorlesungen. Wien 1995;

Reiss, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München ueber, 1971;

Reiss, Katharina; Vermeer, Hans J.: Grundlagen einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1984; Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 1988;

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien: eine Einführung. Tübingen 1997

Efekty uczenia się:

Student/ka definiuje i stosuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii przekładu niezbędne do sprawnego poruszania w tematyce przekładoznawczej

Definiuje i stosuje w pracy z tekstem różne teorie przekładu

Rozpoznaje różne typy tłumaczenia

Opisuje i stosuje strategie i techniki tłumaczeniowe

Analizuje teksty pod kątem problemów translatorskich

Ma świadomość kulturotwórczej roli tłumacza

Ma świadomość konieczności nieustannego rozwijania kompetencji translatorskiej

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne, aktywny udział w dyskusji

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.