Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie multimedialne BA (tłumaczenie audiowizualne filmowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TMBA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie multimedialne BA (tłumaczenie audiowizualne filmowe)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy o typach tłumaczenia audiowizualnego i ich cechach charakterystycznych

2. przekazanie wiedzy o ogólnych zasadach tłumaczenia list dialogowych w filmach

3. wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od ograniczeń technicznych w takich typach tłumaczenia audiowizualnego jak voice over, dubbing i napisy

4. rozwijanie kompetencji językowej i tłumaczeniowej w języku A i w języku B

5. wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych

6. rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

7. kształtowanie świadomości o wielokulturowości Polski, Europy i świata, a także otwartości na kultury obcojęzyczne


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski lub niemiecki

Pełny opis:

1. cechy charakterystyczne tłumaczenia audiowizualnego (voice over, dubbingu, napisów, audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących)

2. zasady tłumaczenia dialogów filmowych w typach takich typach tłumaczenia audiowizualnego jak voice over, dubbing i napisy

3. techniki i strategie tłumaczenia dialogów filmowych

4. tłumaczenie konkretnych dialogów filmowych A-B-A

Literatura:

1. Belczyk A., (2007), Tłumaczenie filmów. Wydawnictwo HarperCollins Publishers

2. Dąmbska-Prokop U. (red.) (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.

3. Grzenia J. (2003), Słownik nazw własnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Hejwowski K. (2004), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Pisarska A. & T. Tomaszkiewicz (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

7. -------------- (2004), Terminologia tłumaczenia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

8. -------------- (2006), Przekład audiowizualny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. charakteryzuje typy tłumaczenia audiowizualnego

2. stosuje się do zasad tłumaczenia list dialogowych w filmach, obowiązujących w voice over, dubbingu i napisach

3. ma świadomość ograniczeń technicznych wpływających na techniki tłumaczenia audiowizualnego

4. dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tłumaczenia audiowizualnego, jego celu i odbiorcy

5. tłumaczy listy dialogowe na język polski i ewentualnie na język B

rozwiązuje problemy natury językowej i tłumaczeniowej

6. samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia audiowizualnego

7. współpracuje w grupie wykonującej konkretne zadanie

ma świadomość uczestniczenia w komunikacji międzykulturowej

Metody i kryteria oceniania:

indywidualna praca nad fragmentami dialogów do wybranego filmu; przedstawienie na forum sposobu realizacji tłumaczenia; konfrontowanie indywidualnych rozwiązań

sprawdzenie umiejętności wykonania tłumaczenia audio- lub audiowizualnego techniką napisów;

zaprezentowanie tekstu docelowego w formie pisemnej.

sprawdzenie w praktyce adekwatności polskiej wersji tekstu w stosunku do wymogów technicznych wyjściowego materiału audiowizualnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Kasperska, Małgorzata Korycińska-Wegner, Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)