Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TI-ZL11
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej zgodnie z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), praktyczne jej zastosowanie w pracy filologa. Rozwinięcie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem osobistym oraz narzędziami i metodami informatyki w budowaniu własnego warsztatu pracy intelektualnej. Przygotowanie studenta do aktywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo; platforma e-learningowa http://e-borkowski.eu; wykorzystanie b-learningu przez przeniesienie części konsultacji do przestrzeni wirtualnej i stosowanie w ich celu forum, poczty elektronicznej, tablicy wirtualnej. Ponadto przewidziane są ćwiczenia wirtualne i testy online a także współdzielenie materiałów edukacyjnych, w tym wideo-demonstracji (screencastów)

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej w zakresie co najmniej podstawowym.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

prezentacje multimedialne studentów

Pełny opis:

Internet; Jak działa Internet; klient-serwer; adresy IP i domenowe; pakietowe przesyłanie danych

Bezpieczeństwo w Sieci: programy antywirusowe; zapory ogniowe; ochrona prywatności, hasła.

cloud computing, na przykładzie Dropbox, Google Docs, kalendarz Google

kanały RSS, Google Reader

MS Word – edycja długich dokumentów, różne sposoby nawigacji za pomocą skrótów klawiaturowych i myszy, stosowanie tabulatorów, wstawianie i formatowanie tabel, zaawansowane formatowanie znaków i akapitów, formatowanie tekstu na pomocą styli, szablony

MS PowerPoint 2010, techniki prezentacji

Literatura:

Bremer Aleksander, Sławik Mirosław: ECDL 7 modułów Kompletny kurs. Videograf Edukacja, 2011.

Węglarz Waldemar, Żarowska Alicja: ECDL na skróty z płytą CD. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Sikorski Witold: ECDL Moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Kopertowska-Tomczak Mirosława: ECDL Moduł 3 Przetwarzanie tekstów. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Kopertowska-Tomczak Mirosława: ECDL Moduł 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna. Wydawnictwo Naukowe, PWN 2011.

Nowakowski, Z.: Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2007.

Bowdur, E.: Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

Kowalczyk, G.: Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2007. Mazur, A.: Przetwarzanie tekstów, A. Mazur; Wydawnictwo KISS, 2007.

Aktualne publikacje z dziedziny informatyki oraz witryny internetowe.

Czasopisma komputerowe: Chip, PC World

http://www.prezentacje.edu.pl/prezentacje/strony/zasady.html

Efekty uczenia się:

Student/ka definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu TI, wymienia i definiuje najważniejsze rodzaje działań w sferze multimedialnej. Wymienia sposoby ochrony przed zagrożeniami towarzyszącymi korzystaniu z Internetu.

Adaptuje narzędzia internetowe dla potrzeb własnego warsztatu pracy.

Rozumie potrzebę korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego oraz zna zasady przestrzegania prawa autorskiego.

Wygłasza wystąpienia w języku polskim w oparciu o autorskie prezentacje multimedialne na wybrane przez siebie tematy związane z szeroko pojętą kulturą i socjologią zachowując wysoki poziom stylistyczny i merytoryczny.

W sposób celowy stosuje zaawansowane możliwości programu do edycji tekstu.

Stosuje techniki zarządzania informacją, rozróżnia i filtruje informacje dla zmaksymalizowania funkcji poznawczych przy użyciu różnych technik i narzędzi

Metody i kryteria oceniania:

testy on-line

ćwiczenia

Ocena merytorycznego udziału w dyskusji

Ocena przestrzegania praw autorskich

Prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)