Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i pragmatyka przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TETRANS-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Teoria i pragmatyka przekładu
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia skandynawska, grupa duńsko-norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z głównymi tendencjami w nauce o przekładzie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na interdyscyplinarne, komparatystyczne uwarunkowania badań

wprowadzenie do klasyfikacji tekstów dla potrzeb estetyki i pragmatyki przekładu

zapoznanie studentów z translatologiczną analizą tekstów

zapoznanie studentów z wybranymi aspektami kultury, krytyki i recepcji przekładu

przedstawienie kompetencji translatorskich oraz parametrów oceny tłumaczenia naukowego, specjalistycznego oraz przekładu artystycznego

zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przekazanie informacji o specyfice przedmiotu translatologii oraz usytuowaniu w badaniach interdyscyplinarnych

Prezentacja zagadnień odnoszących się do kulturowych i historycznych badań nad przekładem oraz do pragmatycznych uwarunkowań w Skandynawii i Polsce

Przekazanie informacji o kulturze języka, specyfice komunikacji interkulturowej w Skandynawii i Polsce

Przedstawienie informacji o funkcji i odpowiedzialności tłumacza-pośrednika w komunikacji między kulturami, z uwzględnieniem pragmatyki w Skandynawii i Polsce

Prezentacja zagadnień związanych z kulturotwórczą rolą tłumacza literackiego, na przykładach skandynawskich, polskich, niemieckich, angielskich

Przekazanie podstawowych informacji o mechanizmach zastosowania teorii i pragmatyki w sytuacji tłumaczenia i opublikowania przekładu, szczególnie w Skandynawii i Polsce

Pokazanie na przykładach skandynawskich, polskich i niemieckich mechanizmów kształtujących relacje w obszarze polityki przekładoznawczej

Literatura:

Kittel, Harald (ed.). Übersetzung Translation Traduction. De Gruyter 2004.

Kleeberg, Lars (red.). Konsten at översätta. Södertörns högskola 2008

Krysztofiak, Maria. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego, Wydawnictwo Naukowe UAM 2011

Ricoeur Paul/ Torop, Peeter. O tłumaczeniu. Przeł. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008

Steiner, George. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. Przeł. Olga i Wojciech Kubińscy. Universitas 2000

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotu, który dotyczy badań interdyscyplinarnych nad kulturą, literaturą i językiem w odniesieniu do możliwości transferu językowo-kulturowego, ze szczególnym odniesieniem do języków skandynawskich

Dysponuje poszerzoną wiedzą o kulturowych, historycznych, estetycznych i pragmatycznych uwarunkowaniach rozwoju badań nad tekstem i przekładem, w kontekście kultury i języków skandynawskich

Zna podstawowe instrumenty i mechanizmy z zakresu kultury i pragmatyki tłumaczenia, analizy i translatorskiego konstruowania tekstów

Zna i potrafi stosować podstawową terminologię translatologiczną, niezbędną w pragmatyce transferu między kulturami i językami, kontaktach skandynawskich i polskich

Zna i potrafi posługiwać się podstawową terminologią w zakresie analizy i komentowania przekładu artystycznego, z języków skandynawskich i z j. polskiego

Potrafi posługiwać się wiedzą interdyscyplinarną i stosować ją w pośrednictwie między kulturami, zna wybrane zagadnienia badań komparatystycznych w odniesieniu do przekładu, jak konteksty, słowa-klucze, słowa kultury

Na podstawie posiadanej wiedzy potrafi zdefiniować problem badawczy oraz określić pragmatyczne zadania tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: Ocena rozmowy na temat klasyfikacji literatury przedmiotu

P: Egzamin pisemny

F: Ocena prezentacji studentów oraz rozmowy o przedstawionym problemie

F: Rozmowa o parametrach oceny prezentacji

Przykładowe pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przykładowy temat prezentacji ustnej: Model krytyki przekładu na podstawie wybranej recenzji

2. Przykładowe pytanie z egzaminu: Charakterystyka działów nauki o przekładzie

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.