Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-SKLI-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie literaturoznawcze
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia skandynawska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie podstawowych zasad pisania pracy magisterskiej: jej kompozycji, części składowych

Pomoc studentom w wyborze tematu pracy magisterskiej oraz sformułowaniu problemu badawczego

Pomoc studentom w skompletowaniu części bibliografii

Pełny opis:

Doskonalenie umiejętności czytania i analizowania literaturoznawczych tekstów naukowych w językach skandynawskich (ze szczególnym uwzględnieniem języka wiodącego) oraz poddawania ich krytycznej ocenie.

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzenia własnych badań z zakresu literaturoznawstwa osadzonych w kontekście historycznoliterackim, z wykorzystaniem istniejących badań naukowych.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności pisania zaawansowanych tekstów akademickich w języku wiodącym (norweskim/ duńskim / szwedzkim), z uwzględnieniem zarówno wymogów formalnych (prawidłowa struktura i kompozycja pracy, zapis bibliograficzny, zasady cytowania) jak i stylistycznych (stosowanie poprawnych i właściwych struktur językowych) oraz krytycznej oceny własnej pracy.

Rozwijanie umiejętności referowania wyników cudzych i własnych badań, w formie pisemnej (artykuł naukowy, praca dyplomowa) oraz ustnej (prezentacje seminaryjne, wystąpienia konferencyjne).

Literatura:

Andersen, P. T., G. Mose, T. Norheim. (2012). Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax

Aaslestad, P. 1999. Narratologi. En innføring i anvendt fortelleteori. Gyldendal.

Bachmann-Medick, D. 2012. Cultural turns (przeł. Krystyna Krzemieniowa). Oficyna Naukowa.

Bal, M. 2012. Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Berseth, N. (m.fl). (1994). Veier til teksten. Litteraturteori og analysepraksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/LNU

Bergsten, S. (red.). 1998. Litteraturvetenskap – en inledning. Studentlitteratur.

Claudi, M. B. (2013). Litteraturteori. Bergen: Fagbokforlaget

Collin, F., Køppe, S. 2006. Humanistisk videnskabsteori. DR Multimedie.

Elleström, L. 2000. Lyrikanalys. En introduktion. Studentlitteratur

Fibiger, J. et al. (red.). 2001. Litteraturens tilgange – metodiske angrebsvinkler. København: Gads Forlag.

Gemzøe, A. (red.). 2002. Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag.

Hagen, E. B. (2003). Hva er litteraturvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Holmberg, C-G. 2006 Epikanalys. En introduktion. Studentlitteratur.

Horne Kjældgaard, L. et al. (red.). 2013 Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus Universitetsforlag.

Kittang, A. Linneberg, A. Melberg, & H. H. Skei. (1993). Modere litteraturteori. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Kittang, A., Aarseth, A. Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Kleeberg, L. (red.). 1998. Med andra ord. Texter om litterär översättning. Bokförlaget Natur och kultur.

Krysztofiak, M.. 2011. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lund H. 2012. Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Studentlitteratur.

Markowski, M. P., Nycz R. (red.). 2002. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas.

Schmidt, P. et al. (red.). 2001. Læsninger i dansk litteratur. T. 1-5. Odense Univeristetsforlag.

Selboe, T. (2015). Hva er en roman. Oslo: Universitetsforlaget

Vold, T. (2019). Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Vulovic, J. 2013, Narrativanalys. Studentlitteratur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Sylwia Schab, Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Sylwia Schab, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.