Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMLKS-13
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filolgia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wprowadzenie do wybranych aspektów interdyscyplinarnych badań nad literaturą i przekładem , w kontekście skandynawskim i europejskim

Zapoznanie studentów z metodami analizy tekstu w celu kontekstualizacji w rodzimej tradycji oraz dla celów przekładu

Zapoznanie studentów z problematyką recepcji literatury i przekładu, w perspektywie skandynawskiej i polskiej

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami naukowego dyskursu kulturowego w Skandynawii i Polsce

Zapoznanie studentów z aspektami dyskursu medialnego w Skandynawii, w odniesieniu do najważniejszych zjawisk literatury i kultury

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Pełny opis:

Przekazanie podstawowych informacji o kierunkach interdyscyplinarnych badań na styku literatury, kultury i filozofii w poszczególnych krajów skandynawskich

Przekazanie pogłębionej wiedzy o historycznych, kulturowych i estetycznych kontekstach wybranych tekstów literackich oraz z pogranicza literatury, eseju, publicystyki

Zapoznanie studentów z mechanizmami, komunikacji kulturowej i interkulturowej oraz procedurami recepcji kultury i literatury

Przekazanie podstawowych informacji o kształtowaniu literackich oraz intermedialnych obrazów kultury

Przedstawienie podstawowych informacji o możliwościach i roli świadomego pośredniczenia między kulturami poprzez tłumaczenie zarówno tekstów pragmatycznych jak i artystycznych

Przekazanie podstawowych informacji o integrowaniu wiedzy interdyscyplinarnej

Przedstawienie pogłębionej informacji o wybitnych twórcach, ważnych miejscach i zjawiskach kultury w Skandynawii, otwartych na dialog z kulturami poza Skandynawią

Literatura:

Albertsen, Leif Ludwig. Litterær oversættelse. Gyldendal 1972

Gaasland, Rolf. Fortellerens hemmeligheter. Innføring i litterær analyse. Gyldendal 1999

Gemzøe, Anker (red.). Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag 2004

Kleeberg, Lars (red.). Med andra ord. Texter om litterär översättning. Bokförlaget Natur och kultur 1998

Krysztofiak, Maria. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. Wydawnictwo Naukowe UAM 2011

Ricoeur, Paul. Język, teksty, interpretacja. Przeł. Piotr Graff i Katarzyna Rosner. PIW 1989

Qvale, Per. Fra Hieronymus til hipertekst. Oversettelse i teori og praksis. Aschehoug 1998

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych związkach między literaturą, filozofią, kulturą i teorią przekładu w Skandynawii i Europie

Dysponuje pogłębioną wiedzą o naukowych i użytkowych kryteriach wartościowania i opisywania tekstów literackich i paraliterackich, na przykładach skandynawskich i europejskich

Zna podstawowe mechanizmy, procedury i instytucje w Skandynawii i Polsce, kształtujące politykę kulturową i przekładoznawczą

Dysponuje podstawową wiedzą o historycznej i współczesnej roli mediów w kreowaniu własnej kultury, w relacjach między krajami poszczególnymi skandynawskimi, a także rejestrowaniu zjawisk kultury spoza Skandynawii

Zna, rozumie i potrafi analizować i wyjaśniać relacje zachodzące między kulturą, literaturą, instytucjami i mediami

Potrafi posługiwać się wiedzą kulturoznawczą i w sposób konstruktywny funkcjonować w wielokulturowym otoczeniu

Na podstawie posiadanej wiedzy docenia i świadomie kultywuje postawę dialogu i otwartości wobec innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: Dyskusja w grupie na temat wspólnoty i różnorodności kultur w Skandynawii

P: Prezentacja ustna

F: Ocena rozmowa na temat przygotowania prezentacji

F: Ocena rozmowy o wybranych problemach, na podstawie pytań studentów

F: Ocena rozmowy o kryteriach wynikających z prezentowanego problemu

F: Ocena rozmowy

P: Prezentacja ustna

F: Ocena rozmowa o klasyfikacji i wyborze zagadnień

Praca pisemna, zaliczenie

Przykładowe pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przykładowy temat prezentacji ustnej:: Przykłady tabu w kulturze norweskiej, na podstawie wybranych mediów

2. Przykładowy temat pracy pisemnej: Słowa-klucze i obrazy kultury skandynawskiej, na podstawie wybranych tekstów literackich z XXI wieku

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)