Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMLIC-SK-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności czytania tekstów akademickich w języku skandynawskim, języku polskim, angielskim/niemieckim oraz poddawania ich krytycznej ocenie

Rozwinięcie umiejętności przeprowadzenia własnych badań empirycznych z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa w oparciu o istniejące badania i z pomocą promotora

Rozwinięcie umiejętności pisania tekstów akademickich w danym języku skandynawskim , z uwzględnieniem zarówno wymogów formalnych (prawidłowa struktura i kompozycja pracy, zapis bibliograficzny, zasady cytowania) jak i stylistycznych (stosowanie poprawnych i właściwych struktur językowych)

Rozwinięcie umiejętności referowania wyników cudzych i własnych badań, w formie pisemnej (praca dyplomowa) oraz ustnej (autoreferat na egzaminie licencjackim)

rozwinięcie umiejętności systematycznej pracy, jak również poddawania własnej pracy krytycznej ocenie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Wybór tematu pracy licencjackiej, sposobu jego przedstawienia, zdefiniowanie celu pracy

Zebranie i zreferowanie najważniejszej literatury przedmiotu

Przeprowadzenie badań empirycznych lub analizy oraz zreferowanie ich wyniku

Napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie autoreferatu

Literatura:

przykładowe teskty szwedzkie

Ekengren, A-M & Hinnfors, J. (2006). Uppsatshandbok. Lund: Studentlitteratur.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber.

Strömquist, Siv, Uppsatshandboken, Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB

przykładowe teksty norweskie

Jahr, Ernst-Håkon (1994). Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus Forlag.

Lundeby, Torvik (1974). Språket vårt gjennom tidene. Oslo: Gyldendal

Szulc, Aleksander, Języki germańskie w: Języki indoeuropejskie (1988). Warszawa: PWN.1988

Torp, Dahl, Lundeby (1993). Språklinjer. Oslo: Norsk undervisningsforlag

przykładowe teksty duńskie

Hedelund, Lise. 2001. Korrekt sprog og rigtige kommaer. Samfundslitteratur.

Hegelund, Signe. 2002. Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray. 2008. Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Efekty uczenia się:

Zna najważniejsze dziedziny badań z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa danego języka skandynawskiego oraz posiada szczegółową wiedzę z zakresu jednej z nich (np. socjolingwistyka)

Ma dobrą orientację w literaturze wybranej dziedziny badań, potrafi zreferować najważniejsze teorie oraz badania w jej zakresie oraz odnieść się do nich krytycznie

Potrafi wykonać własne badanie, analizę tekstu, w oparciu o istniejące badania/analizy oraz przy pomocy promotora

Potrafi napisać ok. 30-stronicowy tekst o charakterze akademickim w języku szwedzkim, zawierający prawidłowe odniesienia do stanu badań oraz poprawną bibliografię

Potrafi prawidłowo cytować i referować badania innych autorów, w pracy postępuje etycznie, nie przypisuje sobie pracy innych (plagiat)

Potrafi spójnie i zwięźle zreferować wyniki cudzych i własnych badań w ustnej prezentacji (autoreferat)

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w grupie seminaryjnej, rozmowa z promotorem F: ocena dyskusji

P: egzamin licencjacki

Prezentacja studenta oraz dyskusja w grupie seminaryjnej F: ocena prezentacji

P: egzamin licencjacki, ocena pracy licencjackiej

Przeprowadzenie własnych badań wg wskazówek promotora, dyskusja w grupie seminaryjnej, rozmowa z promotorem F: ocena sposobu przeprowadzenia badań i analizy uzyskanych wyników

P: egzamin licencjacki, ocena pracy licencjackiej

Praca własna studenta wg wskazówek promotora, dyskusja w grupie seminaryjnej wokół tekstu lub jego fragmentów, konsultacje elektroniczne z promotorem F: ocena fragmentu pracy

P: egzamin licencjacki, ocena pracy licencjackiej

Dyskusja w grupie seminaryjnej, prezentacja P: ocena pracy licencjackiej

. Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Paulina Horbowicz, Natalia Kołaczek, Ewa Niewiarowska-Rasmussen, Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Paulina Horbowicz, Natalia Kołaczek, Ewa Niewiarowska-Rasmussen, Grzegorz Skommer, Dominika Skrzypek, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Aldona Zańko, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Aldona Zańko, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)