Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMJ-33 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Pogłębienie wiedzy o dokonaniach i szkołach badawczych w dziedzinie językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa skandynawskiego

Pogłębienie wiedzy na temat najważniejszych tendencji badawczych i dziedzin współczesnego językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa skandynawskiego

Pogłębienie wiedzy na temat metodologii badań językoznawczych zarówno w Skandynawii, jak i poza Skandynawią

Poszerzenie wiedzy na temat wybranych aspektów języków skandynawskich z różnych dziedzin językoznawstwa (np. słowotwórstwo, onomastyka, stylistyka)

Pogłębienie umiejętności twórczej i krytycznej analizy zjawisk językowych

Rozwinięcie znajomości literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych


Pełny opis:

Przekazanie pogłębionej wiedzy o językoznawczych szkołach badawczych

Przekazanie pogłębionej wiedzy o najważniejszych tendencjach badawczych współczesnego językoznawstwa skandynawskiego

Przekazanie pogłębionej wiedzy o dziedzinach językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin dominujących we współczesnym językoznawstwie skandynawskim

Przedstawienie zagadnień językoznawczych z wybranych dziedzin językoznawstwa (np. leksykografia, lingwistyka komputerowa, runologia, słowotwórstwo) w ujęciu ogólnym, szczegółowym i porównawczym

Przedstawienie szczegółowej wiedzy na temat podstawowych osiągnięć językoznawstwa skandynawskiego

Zapoznanie z literaturą językoznawczą nawiązującą do omawianych dziedzin i zagadnień językoznawczych

Rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy zjawisk językowych

Literatura:

Artykuły naukowe i materiały dydaktyczne w językach skandynawskich, niemieckim, angielskim, polskim

Bandle, Oskar et.al. (red.) 2002. The Nordic Languages. Vol 1-2. Berlin: Walter de Gruyter

Faarlund, J.T. et al. 1997. Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, E., Heltoft L. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. Bind I-III. Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Syddansk Universitetsforlag.

Herslund, M. (red.). 1996. Ny forskning i grammatik, Fællespublikation 3, Kollekollekollokviet 1995, Odense: Odense Universitetsforlaget.

Herslund, M., Lihn Jensen B. (red.) 2003. Sprog og sprogbeskrivelse, København: Samfundslitteratur.

Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik. 1999. Svenska Akademiens grammatik. Stockholm: Norsteds Ordbok

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma pogłębioną wiedzę o dokonaniach i szkołach badawczych w obrębie językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa skandynawskiego

ma pogłębioną i poszerzoną wiedzą o najważniejszych tendencjach badawczych współczesnego językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa skandynawskiego

ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań językoznawczych, szczególnie w odniesieniu do Skandynawii

dysponuje pogłębioną wiedzą o dziedzinach współczesnego językoznawstwa

ma pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych aspektów języków skandynawskich z różnych dziedzin językoznawstwa (np. leksykografia, lingwistyka komputerowa, runologia, słowotwórstwo), potrafi przeprowadzić analizę zagadnień językowych w ujęciu komparatywnym, zwłaszcza w odniesieniu do kontynentalnych języków skandynawskich

potrafi posługiwać się pogłębioną wiedzą językoznawczą oraz stosować ją w analizie zagadnień językoznawczych, umie poszerzać swoje umiejętności badawcze

na podstawie posiadanej wiedzy językoznawczej potrafi formułować krytyczne opinie na temat różnorodnych aspektów języka, szczególnie w odniesieniu do języków skandynawskich

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: Ocena dyskusji w grupie

P: Test zaliczeniowy

Przykładowe pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przykładowy temat prezentacji ustnej: Scharakteryzuj metody tworzenia rzeczowników odsłownych w języku duńskim/norweskim/szwedzkim

2. Przykładowy temat pracy pisemnej: Wskaż podstawowe zasady tworzenia skandynawskich nazw miejscowych

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.