Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Retoryka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-RP-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P3 Retoryka praktyczna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności w zakresie poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej oraz przemówień w oparciu o zasady retoryki. Rozwijanie umiejętności dyskutowania i logicznego argumentowania, umiejętność doboru treści i formy przekazu, adekwatnej do możliwości słuchaczy. Praca nad tworzeniem własnego wizerunku w trakcie wystąpień publicznych; rozwijanie świadomości siebie w roli mówcy. Dbałość o poprawne użytkowanie języka niemieckiego oraz języka polskiego. Znajomość podstaw pracy głosem oraz komunikacji niewerbalnej, umiejętność występowania ze świadomym użyciem środków głosowych: wykorzystaniem oparcia oddechowego, rezonansu, modulacji głosu i tempa mowy, środków niewerbalnych: postawy ciała, gestykulacji, kontaktu wzrokowego; znajomość i rozumienie mechanizmów stresu i umiejętność radzenia sobie z nim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach


Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Wprowadzenie do retoryki

Wystąpienia/Przemówienia osób z życia publicznego

Tworzenie wizerunku a sukces zawodowy

Zasady przygotowywania wypowiedzi pisemnej; analiza oraz refleksja

Zasady przygotowywania wypowiedzi ustnej; wygłaszanie, analiza oraz refleksja

Literatura:

- Klippert, H.: Kommunikations-Training-Übungsbausteine für den Unterricht. Weinheim 2002

- Martini, A.: Sprechtechnik - aktuelle Stimm-, Sprech- und Atemübungen. Zürich 2004

- Mikuta, M.: Kultura żywego słowa. Częstochowa 2001

- Prygoń, S.: Interpretacja. Mówię, czytam, wygłaszam. Warszawa 2007

- Rusinek, M./ Załazińska, A.: Retoryka podręczna. Kraków 2005

- Weidenmann, B.: Gesprächs- und Vortragstechnik. Weinheim 2002

- Zgółka, T./Zgółka. H.: Językowy savoir-vivre. Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

student/ka zna treść, formę i funkcję podstawowej terminologii z zakresu retoryki

przygotowuje typowe prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku niemieckim oraz w języku polskim, zgodnie z zasadami retoryki

argumentuje merytorycznie i fachowo oraz formułuje wnioski z wykorzystaniem własnych doświadczeń oraz poglądów innych autorów w języku niemieckim

refleksyjnie odnosi się do własnych prac pisemnych i ustnych wypowiedzi i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i fonetyczną

prezentuje swoje wypowiedzi z uwzględnieniem aspektu tworzenia wizerunku zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium ustne, dyskusja z grupą, przemówienie przed grupą, prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martin Stosik, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.