Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmalingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PRAGMA-ZU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Pragmalingwistyka
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu pragmalingwistyki oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Opcjonalnie: Referat

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu „Języki specjalistyczne” z oferty IFG

Pełny opis:

Miejsce pragmalingwistyki w językoznawstwie; definicja, przedmiot badań, cele, metody.

Akty mowy: definicja, części składowe aktów mowy, ich klasyfikacja; akty pośrednie i bezpośrednie.

Reguły konwersacyjne Grice’a. Pojęcie implikatury oraz presuppozycji.

Wyrażenia deiktyczne.

Analiza pragmalingwistyczna wybranych materiałów autentycznych.

Literatura:

(1) Austin, John L. (1962): How to Do Things with Words. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.

(2) Busch, Albert/Stenschke, Olivier (2008): Germanistische Linguistik: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr.

(3) Ernst, Peter (2002): Pragmalinguistik. Grundlagen – Anwendungen – Probleme. Berlin u.a.: Walter de Gruyter.

(4) Holly, Werner (2001): Einführung in die Pragmalinguistik. Berlin: Langenscheidt.

(5) Kalisz, Roman (1993): Pragmatyka językowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

(6) Levinson, Stephen C. (2000): Pragmatik. Tübingen: Niemeyer.

(7) Liedtke, Frank (2016): Moderne Pragmatik. Grundbegriffe und Methoden. Tübingen: Narr Francke Attempto.

(8) Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/ Portmann, Paul, R. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen: Niemeyer. (Kap. Pragmatik, S. 193-232).

(9) Meibauer, Jörg (2001): Pragmatik. Eine Einführung. Stauffenburg: Brigitte Narr.

(10) Prokop, Izabela (2000): Aspekty analizy pragmalingwistycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

(11) Searle, John R (1969): Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press, Cambridge. (In deutscher Sprache: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971).

(12) Vater, Heinz (2002): Einführung in die Sprachwissenschaft. München: Fink Verlag

Efekty uczenia się:

student/ka orientuje się w terminologii z zakresu pragmalingwistyki.

Umiejętnie stosuje terminologię i metody analityczne na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie pragmalingwistyki.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowaną naturę języka.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Test, kolokwium pisemne, opcjonalnie: referat

Ocena zaliczeniowa: na podstawie kolokwium zaliczeniowego lub na podstawie wyników testów cząstkowych pisanych w trakcie semestru (zależnie od decyzji prowadzącego), progi procentowe stosowane do kolowkwium i testu:

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 92%

dobry plus (+db; 4,5): od 84%

dobry (db; 4,0): od 76%

dostateczny plus (+dst; 3,5): od 68%

dostateczny (dst; 3,0): od 60%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 60%

Jeśli prowadzący zdecyduje się sprawdzać wiedzę i umiejętności także przy pomocy referatu, to możliwe jest podwyższenie oceny końcowej o 0,5 stopnia na podstawie bardzo dobrze przygotowanego i zaprezentowanego referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.