Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PPsPe-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy szkoły podstawowej w obszarze organizacji pracy szkoły, pomo-cy psychologiczno-pedagogicznej, pracy wychowawcy klasy, pracy wychowawczej nauczyciela przedmioto-wego, realizacji zasad edukacji włączającej w szkole podstawowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

system USOS

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Pokaz i obserwacja

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Specyfika pracy w obszarze organizacji pracy szkoły podstawowej

• zadania charakterystyczne dla placówki danego typu

• środowisko działania szkoły (struktura organizacyjna oraz zadania i rola poszczególnych podmiotów procesu kształcenia, w tym dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego, rady pedagogicznej, wychowawczy)

• organizacja pracy szkoły: kultura organizacyjna szkoły (procedury; dokumentacja i obieg dokumentów; rodzaje dokumentów, np: statut szkoły, plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny)

• bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią

• rola i zadania działających w szkole społecznych organów;

Specyfika w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

• zadania psychologa i pedagoga i ich realizacja

• współpraca pedagoga i psychologa z nauczycielami

• specyfika trudności wychowawczych w szkole podstawowej/ponadpodstawowej

Specyfika pracy nauczyciela i wychowawcy klasy

• obowiązki wychowawcy klasy (warsztat pacy nauczyciela-wychowawcy, dokumentacja pracy z wychowawczej, sprawozdania, analizy wynikowe itp.)

• praca wychowawcza nauczyciela przedmiotowego

• realizacja zasad edukacji włączającej w szkole podstawowej/ponadpodstawowej

• pozalekcyjna oferta szkoły (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, koła zainteresowań, przerwa, organizacja wycieczek szkolnych i wyjść klasowych)

Literatura:

Dokumenty dotyczące organizacji szkoły i realizacji zadań szkoły podstawowej

Efekty uczenia się:

Student/ka ma wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i funkcjonowania szkoły podstawowej.

Zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły podstawowej, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego.

Zna i rozumie zadania i obowiązki nauczyciela w szkole podstawowej (także w zakresie zapewniania uczniom bezpieczeństwa).

Potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze w szkole podstawowej.

Potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów w szkole podstawowej.

Potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas w szkole podstawowej.

Potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli w szkole podstawowej, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich.

Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze w szkole podstawowej pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych.

Potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk w szkole podstawowej.

Jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Raport, portfolio, aktywna obecność podczas zajęć

Udział w praktykach

Przygotowanie Raportów spełniających kryteria oceny określone przez prowadzącego.

Zaliczenie portfolio (złożone z zadań realizowanych w trakcie praktyki)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Radoła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Radoła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.