Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PPEw-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1. Scharakteryzowanie rzeczywistości szkolnej przez pryzmat różnych zjawisk społeczno-kulturowych (wychowanie, edukacja, socjalizacja, enkulturacja, rozwój).

C2. Omówienie funkcji współczesnej szkoły i różnych wariantów praktyki szkolnej wynikających z określonych koncepcji pedagogicznych (podejść tradycyjnych i alternatywnych).

C.3. Omówienie ukrytego programu szkoły: przejawy, znaczenie, skutki.

C4. Zapoznanie studentów ze zjawiskiem wychowania i jego specyfiką w warunkach szkolnych oraz rolą nauczyciela.

C5. Wzbudzanie namysłu nad założeniami aksjologicznymi, filozoficznymi, antropologicznymi wychowania i szkolna praktyka procesu wychowania.

C6. Zapoznanie z wiedzą na temat istoty, rodzajów i procedur diagnozowania i ewaluacji w kontekście instytucjonalnym (jakości pracy nauczyciela, szkoły oraz systemu oświatowego).

C7.Zapoznanie studenta z różnymi rodzajami specjalnych potrzeb edukacyjnych i uświadomienie wagi trafnej diagnozy, doboru metod pracy oraz działań na rzecz integracji wszystkich członków zespołu klasowego dla optymalnego rozwoju ucznia z SPE, w tym także ucznia zdolnego.

C8.Tworzenie sytuacji umożliwiających odniesienie zdobytej wiedzy do analizowania praktyki edukacyjnej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Zasoby bibliotek wydziałowych UAM oraz Biblioteki Głównej UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Zjawisko wychowania i jego relacje wobec enkulturacji, socjalizacji, edukacji, opieki, kształcenia. Struktura i dynamika procesu wychowania

Sposoby myślenia o wychowaniu wyodrębnione ze względu na przyjmowane w nich założenia dotyczące natury rozwoju człowieka (ich założenia filozoficzne i psychologiczne)

Specyfika interakcji edukacyjnych/wychowawczych: rodzaje interakcji nauczyciel-uczeń i ich edukacyjne/wychowawcze konsekwencje

Metody oddziaływania wychowawczego w pracy z uczniem/klasą

Zadania wychowawcy klasy i autorytet nauczyciela (rodzaje, konsekwencje, rozwojowo zróżnicowane potrzeby ucznia)

Modele współczesnej szkoły: od podejść tradycyjnych do alternatywnych. Ideologie edukacyjne i ich odzwierciedlenie w praktyce szkolnej

Zróżnicowanie koncepcyjne szkół alternatywnych: wybrane egzemplifikacje. Alternatywne formy edukacji (unschooling, edukacja domowa)

Ukryty program szkoły- identyfikacja przejawów, interpretacja, funkcje

Ocena jakości pracy placówki światowej (szkoły) z wykorzystaniem EWD. Wymierne i niewymierne efekty edukacyjne. EWD jako wskaźnik ewaluacyjny w analizach edukacyjnych.

Specjalne potrzeby edukacyjne, integracja, inkluzja – ustalenia definicyjne, charakterystyka praktyki szkolnej

Charakterystyka uczniów z SPE , ich funkcjonowanie w szkole i metody pracy z nimi

Międzynarodowe porównania systemów edukacji (potencjał i ograniczenia). Diagnoza osiągnięć systemu oświatowego na podstawie wyników badań OECD/PISA (przypadek Polski)

Literatura:

Appelt K., Osoba znacząca - cóż to znaczy?, „Remedium”, 2006, nr 7/8.

Brzezińska A.I., Psychologia wychowania, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Brzezińska, A., Dzieci z układu ryzyka. w: Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa, A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Poznań 2003.

Dolata R., Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania, CKE 2007.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Tom I, Kielce 2012.

Guza A., Niesporek-Szamburska B. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Tom II, Kielce 2012.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4767/1/2003%20ABrzezi%C5%84ska%20Dzieci%20z%20uk%C5%82adu%20ryzyka.pdf

Janowski A., Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki-zdrowy rozsądek-wyniki badań, Warszawa 2009.

Kaufman R. K., Autyzm. Przełom w podejściu, Białystok 2016.

Klim-Klimaszewska A., Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii, Warszawa 2015.

Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Gdańsk 2007.

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańsk 2012.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Warszawa 2004.

Mazurkiewicz G., (red.) Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, Kraków 2012.

Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki, Warszawa 2009.

Nowak M. Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Nowosad I., Kultura szkoły w rozwoju szkoły, Kraków 2019

Nowotniak J., Ukryty program szkolnej rzeczywistości, Szczecin 2002.

Okoń W. , Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997.

Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Kraków 2006.

Wiliński P., Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży, „Remedium”, 2005, nr 11/12.

Żłobicki W., Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie specyfikę, istotę oraz funkcje wychowania i jego aksjologiczne, filozoficzne i antropologiczne założenia

Zna i rozumie relacje zachodzące między rozwojem a wychowaniem, potrafi powiązać modele wychowania z określonymi koncepcjami rozwoju człowieka

Potrafi zanalizować interakcje nauczyciel-uczeń realizowane w różnych modelach wychowania, potrafi wskazać ich przejawy oraz ocenić skutki

Zna strukturę, właściwości i dynamikę procesu wychowania oraz metody oddziaływania wychowawczego, Rozumie mechanizmy wpływu oraz potencjał i ograniczenia każdej z metod

Zna i rozumie funkcje i cele edukacji szkolnej (na różnych jej szczeblach) we współczesnym społeczeństwie

Potrafi scharakteryzować przejawy ukrytego programu szkoły. Rozumie ich skutki i znaczenie

Potrafi omówić wybrane koncepcje szkół alternatywnych, zna alternatywne formy edukacji

Potrafi scharakteryzować tradycyjne i alternatywne podejście do edukacji szkolnej, potrafi tę wiedzę wykorzystać w analizie praktyki szkolnej (z uwzględnieniem różnych wymiarów tej analizy m. in.: filozofii kształcenia, organizacji procesu uczenia się – nauczania, relacji nauczyciel – uczeń)

Zna tematykę oceny jakości pracy szkoły (oraz systemu edukacyjnego) w świetle wyników pomiarów diagnostycznych

Zna i rozumie pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne, edukacja włączająca, integracja i inkluzja. Rozumie konieczność dostosowywania procesu kształcenia do SPE uczniów (projektowania wsparcia, konstruowania indywidualnych programów). Potrafi scharakteryzować sytuację ucznia z SPE (niepełnosprawność fizyczna, intelektualna, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, specyficzne trudności w uczeniu się)

Zna zasady pracy z uczniem z SPE, rozumie potrzebę doboru odpowiednich metod pracy do specjalnych potrzeb uczniów. Potrafi pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami w edukacyjnymi

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę pedagogiczną w analizie i interpretacji zjawisk życia szkolnego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

80% obecności na zajęciach

Egzamin zaliczony w wyniku uzyskania 51% łącznej sumy możliwych do uzyskania punktów

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Leszkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.