Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJSZW-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 LUB 11.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających swobodne zaawansowane komunikowanie się ustne i pisemne


utrwalenie i poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa z różnych dziedzin potrzebnego do formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych poprzez ćwiczenia leksykalne oraz ćwiczenia słowotwórcze


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizowania różnego typu wypowiedzi ustnych na poziomie zaawansowanym w języku szwedzkim, w tym dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego; zwrócenie uwagi na rejestry językowe i stylistyczne oraz cechy dialektalne


doskonalenie zaawansowanego poprawnego ustnego komunikowania się języku szwedzkim na poziomie B2+ (ESOKJ) na różne tematy, w tym formułowania argumentów i ich użycia w dyskusji;

kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi ustnych o charakterze syntezy poglądów (referat) oraz wypowiedzi o charakterze analizy i interpretacji


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu tekstów pisanych w języku szwedzkim (tekst urzędowy, tekst dziennikarski i publicystyczny, tekst popularnonaukowy, tekst naukowy, tekst literacki)

doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych na poziomie zaawansowanym B2+ (ESOKJ), logicznych i spójnych pod względem treści, struktury i stylu (opis, streszczenie, referat, recenzja, komentarz, tekst argumentujący, esej); rozwijanie umiejętności syntezy informacji i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego i posługiwania się nimi


rozwijanie i ćwiczenie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i integrowania informacji potrzebnych do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących życia społecznego i aktualnych tematów, a także wypowiedzi dotyczących zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego;

kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z dorobku naukowego innych osób, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

poszerzenie wiedzy na temat kryteriów poprawności językowej, rozwijanie umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka szwedzkiego i badań na ich temat


kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy i krytycznej oceny wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki i leksyki, a także formy przekazu; kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej oraz nazywania, komentowania i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

rozwijanie umiejętności analizowanie szwedzkich tekstów kultury (literatura, film, teatr, muzyka, sztuka) na poziomie B2+ wg ESOKJ

rozwijanie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka szwedzkiego, rozwijanie umiejętności świadomego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy adekwatnie do kompetencji językowych na poziomie B2+ wg ESOKJ


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Rozwijanie wszechstronnych zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2+ w zakresie języka szwedzkiego w sytuacjach dotyczących życia codziennego i społecznego, a także w kontekstach specjalistycznych

Ćwiczenia leksykalne poszerzające zasób słownictwa i doskonalące umiejętność prawidłowego doboru słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na idiomy i zapożyczenia oraz

uwzględnieniem łaczliwości frazologicznej wyrazów i procesów słowotwórczych zachodzących w języku szwedzkim

Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu i analizy zaawansowanych wypowiedzi w języku szwedzkim (w tym dyskusji i referatu, również o charakterze popularnonaukowym i naukowych oraz tekstu artystycznego) pod kątem treści i formy, ćwiczenia kształtujące umiejętność rozróżniania rejestrów językowych i stylistycznych oraz cech dialektalnych

Ćwiczenia kształtujące umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych różnego typu, w tym dłuższych wypowiedzi o charakterze argumentacji, syntezy poglądów, analizy i interpretacji, z wykorzystaniem samodzielnie pozyskanych informacji

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania merytorycznych argumentów oraz przedstawiania własnych opinii w dyskusji; zwrócenie uwagi na kulturę słowa i kulturę dyskusji; ćwiczenie umiejętności przyjmowania różnych ról w sytuacjach komunikacyjnych

Ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji różnego typu tekstów pisanych w języku szwedzkim ( tekst urzędowy, tekst dziennikarski, tekst popularnonaukowy i naukowy, tekst artystyczny); kształtowanie umiejętności rozróżniania i wskazywania cech różnych stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego

Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi stylami funkcjonalnymi języka szwedzkiego, ćwiczenia stylistyczne na przekształcanie tekstów

Ćwiczenia sprawdzające i rozwijające umiejętność formułowania krótkich tekstów w języku szwedzkich na poziomie B2+ (opis, streszczenie); kształtowanie umiejętności redukcji zbędnych informacji oraz dbałości o przejrzystość stylistyczną wypowiedzi.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych różnego typu na poziomie B2+ (referat, komentarz, recenzja, tekst argumentujący, esej) , syntezy informacji, integrowania wiedzy z różnych dziedzin, analizy i formułowania wniosków

Prezentacja reguł poprawnościowych i dyskusja nad kryteriami poprawności językowej, kształtowanie wrażliwości językowej studentów i umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka szwedzkiego i dotyczących ich badań

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, stylistycznym i leksykalnym z uwzględnieniem poznanych reguł poprawności językowej i wykorzystaniem specjalistycznej terminologii przy nazywaniu i komentowaniu dostrzeżonych usterek

Ćwiczenie nawyku krytycznej refleksji dotyczącej własnych wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki, leksyki i formy przekazu i kształtowanie umiejętności oceny wypowiedzi innych osób

Rozwijanie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i krytycznej oceny informacji, potrzebnych

do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także integrowania wiedzy z różnych dziedzin; prezentacja źródeł pozyskiwania informacji, zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

Kształtowanie nawyku pogłębiania i aktualizowania zdobytej wiedzy, ćwiczenie umiejętności dzielenia się nią z innymi i dawania inspirującego przykładu.

Ćwiczenie umiejętności doboru metod wykonywania zadań i uczenia się (praca indywidualna, praca w grupie)

Analiza szwedzkich i skandynawskich tekstów kultury z wykorzystaniem metod badawczych typowych dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa.

Prezentacja szwedzkiego dziedzictwa kultury oraz aktualnych wydarzeń, zjawisk i trendów obecnych w szwedzkim życiu kulturalnym i społecznym, kształtowanie umiejętności dostrzegania szerszych kontekstów interpretacyjnych.

Prezentacja możliwości rozwijania zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez samodzielną lekturę, angażowanie się w działalność naukową i kulturalną Katedry Skandynawistyki oraz bierne i czynne uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych

Literatura:

Alfredsson, R. 2002. Skrivtrappan. Lund: Folkuniversitetets förlag.

Brodow, B., Danielson, S., Johansson, G. & Ågren, G. 1972. Skrivträningsprogram 1. Stockholm: LiberLäromedel.

Brodow, B., Danielson, S., Johansson, G. & Ågren, G. 1973. Skrivträningsprogram 2. Stockholm: LiberLäromedel.

Eklöf, B., Heijdenberg, H. 1996. Ordlagret. Malmö: Gleerups

Gentzel Gunilla, Mathlein Marianne, Trevisani Margareta. 2000. Testa läs och hör. Stockholm: Bonnier Utbildning

Gustavsson, J. 2007. Konsten att skriva och tala. Lund: Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet; wersja pdf: http://studentia.se/

Hallström Anna. Östberg Urban. 2001. Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur.

Hebbe Agneta. 2001. Bygg upp ert ordförråd. Stockholm: Natur och kultur

Hellspong, L., Ledin, P. 1997. Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.

Josephson, O, Kordunder, S., Mårtenson, P. & Ågren, G. 1987. Språket. Lärobok i svenska för gymnasieskolan, årskurserna 1-3. Stockholm: Biblioteksförlaget

Quenaeu, Raymond, [1947] 2005. Stilövningar. Lund: Bakhåll.

Artykuły ze szwedzkiej prasy, artykuły popularnonaukowe i naukowe oraz wybrane teksty literackie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2+ (ESOKJ) potrzebne do zaawansowanej komunikacji w mowie i piśmie; ma świadomość własnych możliwości i ograniczeń dąży do ich wyeliminowania; rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

umiejętnie korzysta z posiadanego szerokiego zasobu słownictwa w zakresie języka szwedzkiego obejmującego słownictwo z różnych dziedzin na poziomie przynajmniej B2+ (ESOKJ), formułując wypowiedzi ustne i pisemne; dba o poszerzanie zasobu słownictwa, sprawnie posługuje się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami, wyszukując potrzebne słownictwo tematyczne i fachowe

zna mechanizmy rozwoju języka, orientuje się w aktualnych procesach zachodzących w języku szwedzkim i rozpoznaje zjawiska językowe występujące w analizowanych tekstach w zakresie objętym modułem 09-PNJSZW-14

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie fonetyki, gramatyki, frazeologii i stylistyki języka szwedzkiego i potrafi ją wykorzystywać w praktyce konstruując wypowiedzi ustne i pisemne

rozumie zaawansowane wypowiedzi ustne w języku szwedzkim, w tym wypowiedzi o charakterze dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego, rozpoznaje rejestry stylistyczne i wskazuje cechy dialektalne

potrafi formułować wypowiedzi ustne o charakterze komentarza i referatu w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2+ (ESOKJ) , wykorzystując informacje pozyskane z różnych źródeł, posługując się urozmaiconym i dostosowanym do charakteru wypowiedzi słownictwem oraz dbając o jej poprawność gramatyczną i logiczną strukturę

potrafi zabierać głos i merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej w języku szwedzkim adekwatnie do swoich kompetencji językowych na poziomie B2+ wg ESOKJ, dba o kulturę słowa i kulturę dyskusji, szanuje poglądy jej uczestników i prawo do ich wyrażania.

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje różne typy tekstów pisanych w języku szwedzkim, w tym teksty literackie, a także teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego w zakresie objętym modułem dla pozopmu B2+ wg ESOKJ

rozpoznaje style funkcjonalne języka szwedzkiego, potrafi wskazać je w analizowanym tekście pisanym; potrafi dokonywać przekształceń stylistycznych tekstu, nadając mu cechy różnych stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego

potrafi samodzielnie formułować różne typy wypowiedzi pisemnych w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2+ (ESOKJ), w tym dłuższe wypowiedzi zawierające syntezę poglądów, analizę i wnioski, wykazuje się umiejętnością korzystania z różnych źródeł, selekcji i krytycznej oceny pozyskanych informacji

potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę tekstu pisanego pod kątem poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej, wskazując i nazywając dostrzeżone błędy i usterki,

umiejętnie korzysta z dorobku naukowego innych osób, ma świadomość obowiązku przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej, potrafi selekcjonować informacje pozyskane z tradycyjnych i elektronicznych źródeł

potrafi organizować własną pracę, odpowiednio dostosowując metodę do otrzymanego zadania w zakresie objętym modułem dla poziomu B2+ (ESOKJ), umie współpracować z innymi, inspirować ich proces uczenia się, przyjmować różne zadania podczas pracy w grupie; ma umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą

potrafi śledzić i rozpoznawać i osadzać w szerszym kontekście procesy i zjawiska zachodzące w szwedzkim i skandynawskim życiu kulturalnym, społecznym i politycznym

analizuje teksty kultury z wykorzystaniem poznanych metod badawczych typowych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

rozwija swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego i skandynawskiego adekwatnie do swoich kompetencji językowych na poziomie B2+ wg ESOKJ

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie, prace pisemne

P: Sprawdziany cząstkowe, pisemny sprawdzian zaliczeniowy

F: Sprawdzanie wykonanych ćwiczeń,

ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupie

przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

- Byt det fetstilta ordet mot en synonym! Skriv om meningen om det behövs!

- Fyll i sammansättningar eller substantiv avledda av verb i luckorna nedan!

- Markera meningarna med R (Rätt) eller F (Fel). Rätta felen!

- Sammanfatta debatten om könsneutralt pronomen ”hen” som du har lyssnat på och skriv en egen kommentar till den.

- Skriv om texten i tidningsprosastil utan att tappa bort något av innehållet.

- Skriv egna reflektioner med rubriken "Vilket skämt, vilket dystert skämt är ändå icke livet!". Din text skall ha inslag av ironi. Ca.700 ord.

4. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Natalia Kołaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.