Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego - język specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNjs-DU22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego - język specjalistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Poznanie i/lub poszerzenie słownictwa specjalistycznego charakterystycznego dla proponowanych w danym semestrze dziedzin tematycznych i specjalistycznych; aktywizowanie słownictwa specjalistycznego w mowie i piśmie w oparciu o ćwiczenia i zadania komunikacyjne; rozwinięcie umiejętności formułowania krótszych i/lub dłuższych wypowiedzi ustnych w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny oraz rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych; kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowania krótszych i/lub dłuższych wypowiedzi pisemnych z wykorzystaniem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny; ćwiczenie umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski zdań i/lub krótkich tekstów zawierających słownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie przynajmniej C1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca w grupach

Zadania komunikacyjne i leksykalne

Tłumaczenie zdań i tekstów

Referaty i prezentacje

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Skrócony opis:

w każdym semestrze proponowanych jest kilka ofert tematycznych, spośród których student wybiera 60h

Pełny opis:

w zależności od oferty przewidzianej na dany semestr: np. specjalistyczny język prawniczy, język niemieckiej gospodarki, język mediów i/lub reklamy, język kultury i sztuki (np. literatury, filmu, muzyki, malarstwa itp.), język młodzieżowy, język popkultury, język turystyki, język charakterystyczny dla wybranych zjawisk historycznych, ideologicznych, socjologicznych, psychologicznych i społecznych, język potoczny i inne.

Literatura:

do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia

Efekty uczenia się:

student/ka samodzielnie wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące omawianych dziedzin specjalistycznych z wykorzystaniem różnych źródeł niemieckojęzycznych oraz formułuje na tej podstawie własne sądy na tematy związane z omawianą dziedziną specjalistyczną, uzasadniając swoją opinię w sposób poprawny językowo i stylistycznie; posługuje się słownictwem specjalistycznym w zakresie tematyki obowiązującej na zajęciach; przygotowuje wystąpienia ustne i wypowiada się swobodnie w języku niemieckim na tematy przewidziane przez prowadzącego, zachowując przy tym poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną) oraz używając słownictwa specjalistycznego charakterystycznego dla danej dziedziny; przygotowuje dłuższe wypowiedzi pisemne w języku niemieckim z użyciem słownictwa specjalistycznego właściwego dla danej dziedziny oraz stylu adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej, zachowując przy tym poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, ortograficzną); potrafi poprawnie tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki w zakresie ogólnej niemczyzny i słownictwa specjalistycznego charakterystycznego dla danej dziedziny; ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Referat

Ocena w dyskusji

Kolokwium pisemne

Test

Prezentacja multimedialna

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martin Stosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Luiza Śmidowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)