Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego V (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN5-ZLE56
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego V (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie zdolności krytycznych i samokrytycznych w odniesieniu do kultury własnej oraz kultury krajów niemieckojęzycznych, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz zdolność wypowiadania się w mowie w języku obcym na zadany temat, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, zarządzania informacjami oraz ich przetwarzania, umiejętność zróżnicowanego zastosowania środków leksykalnych w zależności od typu wypowiedzi (argumentacja, prezentacja, dyskusja), zdolność wykształcenia postawy samooceny i rozumienia innych postaw i zwyczajów oraz znajomość i umiejętność właściwego stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych (a zwłaszcza użycia rodzajnika, zdań wyrażonych w trybie warunkowym rzeczywistym i nierzeczywistym, czasowników rozdzielnych i nierozdzielnych oraz czasowników modalnych w wypowiedzi subiektywnej).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka na poziomie przynajmniej B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Tłumaczenie zdań

Ćwiczenie pamięci


Skrócony opis:

moduł składa się z trzech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Pula roczna realizowana w semestrze zimowym i letnim:

Nowe techniki wymiany informacji i komunikacji

Choroby cywilizacyjne

Człowiek jako konsument w społeczeństwie konsumpcyjnym

Tolerancja, międzykulturowość, obraz Polaków w niemieckiej prasie oraz narodowe i kulturowe stereotypy

Emancypacja kobiet w kontekście zawodowym i politycznym

Zagadnienia etyczne ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki

Aktualna problematyka z dziedziny polityki, gospodarki i kultury

Wybrane aspekty gramatyczne – czasowniki modalne w wypowiedzi subiektywnej,

tryb warunkowy nierzeczywisty, szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym, czasowniki rozdzielne i nierozdzielne złożone, rekcja przyimkowa i bezprzyimkowa czasownika, określanie rodzaju rzeczownika oraz użycie rodzajników.

Literatura:

Dreyer, H./ Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, München;

Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch;

Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik. Karl-Marx-Univ. Leipzig;

Wójtowicz,J./Wójcicki,M.: Polnische und deutsche Redewendungen. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

teksty własne wykładowców dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom

Efekty uczenia się:

student/ka potrafi poprawnie gramatycznie i leksykalnie argumentować oraz formułować wnioski w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Przygotowuje poprawne gramatycznie i leksykalnie wypracowania pisemne w języku niemieckim oraz tłumaczy zdania na język niemiecki w zakresie wybranych tematów obowiązujących na zajęciach

Posiada podstawowe umiejętności przygotowania poprawnych gramatycznie i leksykalnie wystąpień ustnych w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku niemieckim i uczenia się przez całe życie

Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Ma podstawową świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej oraz wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur

Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji, tłumaczenie zdań, esej, test, kolokwium pisemne, egzamin pisemny

Progi procentowe dla testów gramatycznych, leksykalnych, tłumaczeń i egzaminu pisemnego :

• 60-70% - 3,0

• 71-75% - 3,5

• 76-84% - 4,0

• 85- 90% - 4,5

• 91-100% - 5,0

Ocena wypracowań, referatów :

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Krzysztof Mausch
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)