Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN4-DLE46
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego IV (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów, zdobycie oraz używanie specyficznego dla tematów realizowanych w czwartym semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+ (według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / parach

Tłumaczenie zdań

Wypowiedź pisemna: pisanie streszczeń z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę oraz redagowanie innych krótszych i dłuższych form wypowiedzi

Referat


Skrócony opis:

moduł składa się z czterech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

tematy: sztuka oraz kultura, środowisko

Pisanie – redagowanie streszczeń z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę oraz innych krótszych i dłuższych form wypowiedzi

Gramatyka – bardziej zaawansowane i kompleksowe reguły gramatyki niemieckiej

Literatura:

‒ Materiały zestawione w skrypcie dla II roku dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, ćwiczenia, itp., uzupełnione o dodatkowe materiały udostępnione przez prowadzącego/ącą, w tym teksty wybrane z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć

‒ Opcjonalnie: tekst literacki jako lektura do samodzielnego opracowania

Gramatyka (wybór):

‒ Dreyer, H./Schmitt, R. (2009) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismanning: Huber Verlag

‒ Hall, K./ Scheiner, B. (2001) Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Ismmanig: Verlag für Deutsch

‒ Bęza, St. (1996) Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa: PWN.

‒ Bęza, St. (bez daty wydania, wydanie pierwsze) Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego dla średniozaawansowanych i zaawansowanych, Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp. k. /konsultacja i korekta językowa: Anke Kleinschmidt/

‒ Földeak, H. (2001) Sag´s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, T. 1, Grammatik, Ismmaning: Huber Verlag

‒ Földeak, H. (2001) Sag´s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, T. 2, Grammatik, Ismmaning: Huber Verlag

‒ Mikołajczyk, B./Theobald, P. (2012) Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik, Poznań: Wagros

‒ Mikołajczyk, B./Theobald, P. (2003) Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja, Poznań: Wagros

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, a także zwrotów leksykalnych charakterystycznych dla tematów omówionych w czwartym semestrze z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, zna wybrane media niemieckojęzyczne i potrafi z nich korzystać

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w czwartym semestrze.

potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski, wypowiadając się ustnie w języku niemieckim na tematy obowiązujące w czwartym semestrze, zachowując przy tym poprawność językową i z wykorzystaniem poglądów innych autorów.

posiada umiejętność redagowania pisemnych wypowiedzi, m.in.: streszczania i komentowania tekstów oraz redagowania innych krótszych i dłuższych wypowiedzi, a także tłumaczenia zdań (na podstawie kręgów tematycznych obowiązujących w czwartym semestrze).

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej (ustnej oraz pisemnej) w języku niemieckim oraz uczenia się przez całe życie

potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych zadań i projektów oraz przy prowadzeniu dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pisanie streszczenia z komentarzem do tekstu przeczytanego przez wykładowcę; zdania do tłumaczenia; test gramatyczno-leksykalny)

Egzamin ustny (losowanie pytań)

Kolokwium ustne

Test (gramatyka; leksyka; tłumaczenie zdań; opcjonalnie: sprawdzenie znajomości lektury)

Sprawdzenie umiejętności tłumaczenia zdań

Referat

Wypowiedź pisemna: streszczenie z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę oraz inne krótsze i dłuższe formy wypowiedzi pisane na zajęciach i/lub w domu

Dyskusja

Współpraca w grupie / w parach

Samodzielna wypowiedź ustna

Świadomość własnych błędów oraz ich samodzielna poprawa

Ocena wypowiedzi ustnych

• 5,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, znakomita umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, bardzo wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, wypowiedź bezbłędna pod względem fonetycznym z możliwymi pojedynczymi usterkami

• 4,5 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, bardzo dobra umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, bardzo wysoki stopień poprawności fonetycznej z możliwymi nielicznymi usterkami

• 4,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, dobra umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, umiarkowana ilość błędów gramatycznych i leksykalnych niezakłócających rozumienia wypowiedzi, użycie struktur typowych dla danego poziomu; użycie adekwatnych środków leksykalnych związanych z tematem, dobra poprawność fonetyczna z możliwymi usterkami

• 3,5 – zgodność z tematem i/lub wykonanie większości zadań, zadowalająca umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, znaczne niedociągnięcia/braki w zakresie poprawności gramatycznej i leksykalnej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi, zadowalający stopień poprawności fonetycznej z usterkami

• 3,0 – zgodność z tematem i/lub zadowalające wykonanie większości zadań, zadowalająca umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, liczne błędy/braki w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz ortograficznej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi, zadowalający stopień poprawności fonetycznej ze znaczącymi usterkami

• 2,0 – brak zgodności z tematem i/lub niewykonanie większości zadań, niezadowalająca poprawność gramatyczna, leksykalna i/lub brak komunikatywności wypowiedzi, niezadowalający stopień poprawności fonetycznej

Ocena wypowiedzi pisemnych

• 5,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, znakomita umiejętność redagowania tekstu, konstrukcja w pełni poprawna i logiczna, bardzo wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, pełna poprawność ortograficzna

• 4,5 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, bardzo dobra umiejętność redagowania tekstu, konstrukcja w pełni poprawna i logiczna, wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, wysoki stopień poprawności ortograficznej

• 4,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, dobra umiejętność redagowania tekstu, konstrukcja w większości poprawna i logiczna, niewielka ilość błędów gramatycznych i leksykalnych niezakłócających rozumienia tekstu, użycie struktur typowych dla danego poziomu; użycie adekwatnych środków leksykalnych związanych z tematem, nieliczne usterki w zakresie poprawności ortograficznej

• 3,5 – zgodność z tematem i/lub zadowalające wykonanie wszystkich zadań, zadowalająca umiejętność redagowania tekstu, znaczne niedociągnięcia/braki w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz ortograficznej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi

• 3,0 – zgodność z tematem i/lub zadowalające wykonanie wszystkich zadań, zadowalająca umiejętność redagowania tekstu, liczne błędy/braki w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz ortograficznej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi

• 2,0 – brak zgodności z tematem i/lub niewykonanie większości zadań, niezadowalająca poprawność gramatyczna, leksykalna, ortograficzna i/lub brak komunikatywności wypowiedzi

Ocena tłumaczeń (zaliczenie i egzamin), ocena gramatyki i leksyki (zaliczenie i egzamin)

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

• dobry (db; 4,0): 77-84%

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)