Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego I (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN1-DLE16 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego I (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych zakresów tematycznych z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa, ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat; umiejętności pisania krótkich streszczeń tekstów czytanych przez lektora; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki w zakresie leksyki obowiązujących tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Tłumaczenia zdań


Skrócony opis:

moduł składa się z 5 zajęć: gramatyki praktycznej, fonetyki praktycznej, 3 zajęć poświęconych kręgom tematycznym, student rejestruje się na każdy komponent modułu w USOS; końcowe sprawdzenie osiągniętych efektów następuje po semestrze w ramach egzaminu pisemnego

Pełny opis:

zakres tematyczny związany z opisem miejscowości rodzinnej, domu, mieszkania, ich urządzaniem, szukaniem pokoju/mieszkania do wynajęcia, różnymi formami mieszkania, mieszkaniem na wsi i w mieście, itp.; zakres tematyczny związany z zakupami w małych sklepach, dyskontach i wielkich supermarketach, trickami i pułapkami supermarketów, spożywaniem posiłków, zdrowym żywieniem, żywnością fastfood, typami sprzedawców i klientów itp.; zakres tematyczny związany z rodziną, jej tradycyjnymi i współczesnymi formami, singlami w społeczeństwie, nową rolą kobiety (kobieta między karierą zawodową a wychowaniem dzieci), stylami życia, uroczystościami rodzinnymi itp.; zasady prawidłowej standardowej wymowy niemieckiej i stosowanie ich w praktyce, tj. świadoma produkcja dźwięków (samogłosek, dwugłosek i wybranych trudnych spółgłosek); czytanie wyrazów, fraz, zdań, wierszy oraz innych tekstów, także alfabetu i skrótów; wymowa standardowa i niestandardowa, zasady akcentowania wyrazowego; podstawowe reguły gramatyki niemieckiej: koniugacja czasowników, formy podstawowe czasowników nieregularnych, czasowniki regularne i nieregularne w zależności od znaczenia, przechodnie i nieprzechodnie trudne do rozróżnienia, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czas Perfekt z „haben” i „sein”; tryb rozkazujący, rekcja czasownika; deklinacja rzeczowników (także odprzymiotnikowych i odimiesłowowych) i przymiotników; stopniowanie przymiotnika; przyimki łączące się z poszczególnymi przypadkami oraz służące do określania miejsca, czasu i przyczyny; użycie rodzajnika) oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce, tj.: umiejętność budowania poprawnych gramatycznie zdań

Literatura:

Materiały zestawione w skrypcie dla I roku dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego. Skrypt obejmuje m.in. materiały z: Bahlmann, C. et al.: „Unterwegs. Lehrwerk für die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache“. Berlin: Langenscheidt, 1998; Grzywacz M. et al.: „Zum Beispiel Sachsen-Anhalt 2. Deutsch mit authentischen Hörtexten“. Warszawa: WSiP, 1998; Koithan, U. et al.: „Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 1“, Berlin: Langenscheidt, 2007; Perlmann-Balme, M. et al.: „em Brückenkurs“. Ismaning: Hueber, 2000; Schmidt R./ Szalay G./ Hegyes K.: „Hörfelder. Hörverstehensprogramm für die Mittelstufe“, Ismaning: Hueber, 1997; Wiemer C. / Eggers D./ Neuf G.: „Hörverstehen. 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen“. Ismaning: Hueber 1997; reportaże: ZDF, Goethe Institut (seria KuBus); dzienniki: Kieler Nachrichten, Metro, Süddeutsche Zeitung itp., czasopisma: Focus, Der Spiegel, Stern, Deutschland, Vigo-Unilife, Fluter, Język niemiecki -nauczaj lepiej itp.

C. i P. Martens: Phonetik der deutschen Sprache, München 1961; H. Domińczak: Wymowa w nauce języka niemieckiego, Warszawa 1993 (+kaseta); R.K. Tertel: Wymowa niemiecka, Warszawa 1971; U. Hirschfeld, K. Reinke: Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs für Deutschlernende, München 1998 (+kaseta, +DVD); Aussprachewörterbuch, Duden tom 6 (możliwie najnowsze wydanie); kasety audio i video do nauki języka niemieckiego, prezentowane przez rodzimych użytkowników języka.

H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung, Ismaning 2002; B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik, Poznań 2002; G. Helbig, J. Buscha: Übungsgrammatik Deutsch, Berlin 2004; G. Helbig, J. Buscha: Deutsche Grammatik, Berlin 2007; Dudenredaktion: Duden. Grammatik (Bd.4), Mannheim 2005; Dudenredaktion: Duden. Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2003.

Efekty uczenia się:

student/ka umie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników jedno- i dwujęzycznych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środki leksykalne w tym związki wyrazowe charakterystyczne dla tematów obowiązujących na w pierwszym semestrze; potrafi korygować błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w pierwszym semestrze; argumentuje merytorycznie i formułuje wnioski w języku niemieckim wypowiadając się ustnie na tematy obowiązujące w pierwszym semestrze, zachowując poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tych tematów; przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku niemieckim krótkich prostych historyjek usłyszanych trzykrotnie oraz tłumaczenia zdań związanych z tematyką obowiązującą w pierwszym semestrze, zachowując poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka; potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w pierwszym semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne, test, krótkie formy pisemne, ocena w dyskusji, egzamin pisemny

ocena umiejętności poprawnego czytania:

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Ocena pisemnych testów leksykalnych i gramatycznych, zdań tłumaczonych:

• 60-70% - 3,0

• 71-75% - 3,5

• 76-84% - 4,0

• 85- 90% - 4,5

• 91-100% - 5,0

ocena streszczeń (oceny mają charakter orientacyjny i nie są brane pod uwagę przy zaliczeniu i egzaminie w semestrze zimowym):

za pracę student otrzymuje max 28 punktów:

• za każdą informację o treści tekstu – 0,5 punktu, każdy tekst jest podzielony na 14 informacji – max 7 punktów

• za spójność streszczenia - max 1 punkt

• za poprawność gramatyczną streszczenia - max 10 punktów

• za poprawność leksykalną streszczenia - max 8 punktów

• za poprawność ortograficzną - max 2 punkty

za każdy błąd odejmuje się punkty wg schematu:

• poważny błąd gramatyczny – minus 1 punkt

• błąd gramatyczny mniejszej wagi, błędy leksykalne i ortograficzne – minus 0,5 punktu

Uwaga:

- jeśli w streszczeniu ujęto mniej niż 5 poprawnych (punktowanych) informacji, student otrzymuje ocenę niedostateczną – nawet, jeśli pod względem formy praca jest bezbłędna

- za każdą nieprawdziwą informację (której nie zawierał odczytany tekst) odejmuje się 0,5 punktu

- błędy ortograficzne o konsekwencji błędu gramatycznego są traktowane jak gramatyczne

Oceny kształtują się wg schematu:

Ilość punktów ocena

26-28 5

24-25 4+

21-23 4

19-20 3+

16-18 3

0-15 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chełminiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chełminiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chełminiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chełminiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.