Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-LK-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-LSlk
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana - Lingwistyka komputerowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 przyswojenie słownictwa na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

C2 rozwijanie kompetencji gramatycznej na poziomie A1

C3 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie A1

C4 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na poziomie A1

C5 rozwijanie kompetencji mówienia na poziomie A1

C6 rozwijanie kompetencji pisania na poziomie A1

C7 zapoznanie ze zjawiskami kulturowymi dotyczącymi niemieckiego obszaru językowego na poziomie A1

C8 rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych osób, poglądów i kultur

C9 rozwijanie strategii efektywnego uczenia się i organizowania pracy własnej i w grupie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Prowadzący przedstawia informacje na początku semestru.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Skrócony opis:

Celem ogólnym zajęć jest osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Podawanie podstawowych informacji o sobie: regularna odmiana czasownika

Zawody, stan cywilny i liczby 0-100

Rodzina: zaimki dzierżawcze

Meble i liczby: rodzajniki określone

Opisywanie przedmiotów: przeczenia

Artykuły biurowe: liczba mnoga, biernik

Zainteresowania: czasownik modalny „können”, nieregularna odmiana czasownika

Dni tygodnia i godziny

Jedzenie: czasowniki modalne „mögen” i „möchten”

Środki transportu: czasowniki rozdzielnie złożone

Opis dnia: czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym „haben”

Pory roku i miesiące: czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym „sein”

Opis drogi: przyimki miejsca

Literatura:

- Franz Specht, Sandra Evans, Angela Pude (2012). Menschen A1/1: Kursbuch mit DVD-ROM. Hueber;

- Monika Reimann, Angela Pude, Sabine Glas-Peters (2012). Menschen A1/1: Arbeitsbuch mit Audio-CD. Hueber;

- Stanisław Bęza (2007). Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna słownictwo oraz gramatykę języka niemieckiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

potrafi zrozumieć teksty słuchane w języku niemieckim z zakresu omawianej tematyki

czyta ze zrozumieniem krótkie teksty związane z omawianą tematyką

potrafi w języku niemieckim krótko wypowiedzieć się w zakresie tematyki omawianej na zajęciach

potrafi napisać krótki tekst z zakresu tematyki omawianej na zajęciach np. pocztówkę lub e-mail z wakacji

umie samodzielnie zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji

efektywnie organizuje swoją pracę podczas pracy w parach, grupie i podczas przygotowań prezentacji, przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Kryteria oceny z zaliczenia na zajęciach prowadzonych w oparciu o podręcznik kursowy:

⮚ Napisanie prac pisemnych, ocenianych wg podanych kryteriów:

− poprawność morfosyntaktyczna, ortograficzna i leksykalna: 14 pkt. (za każdy błąd morfosyntaktyczny i leksykalny odejmowane jest 0,5 pkt., a za błąd ortograficzny odejmowane jest 0,25 pkt.),

− poprawność stylistyczna: 2 pkt. (za każdy błąd odejmowane jest 0,25 pkt.),

− zgodność pracy z tematem i logiczna struktura treści – 4 pkt.

Ocena opiera się o poniższe przedziały:

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

⮚ Przygotowanie krótkich prezentacji indywidualnych, ocenianych wg następujących kryteriów:

− zgodność treści prezentacji z tematem, logiczna struktura prezentacji – maks. 4. pkt.,

− względna swoboda wypowiedzi (istotne jest to, żeby treści nie były odczytywane z kartki) – maks. 4 pkt.,

− poprawność morfosyntaktyczna w zakresie przerobionych w trakcie kursu struktur gramatycznych – maks. 4 pkt.,

− poprawność leksykalno-semantyczna – maks. 4 pkt.,

− poprawność wymowy – maks. 4 pkt.,

− ewentualnie w zależności od tematu oprawa multimedialna prezentacji – ew. 1 pkt. (bonus punktowy).

Ocena opiera się o poniższe przedziały:

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

⮚ Napisanie testów śródsemestralnych ocenianych wg podanych kryteriów:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

⮚ Aktywny udział w zajęciach.

⮚ Terminowość w zakresie przygotowywania zadań domowych.

Kryteria oceny egzaminu:

A. Egzamin pisemny obejmujący test gramatyczno-leksykalny (zawierający także komponent czytania oraz pisania) będzie oceniany wg poniższej skali:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

B. Egzamin ustny (odpowiedzi na przygotowane w czasie zajęć zagadnienia tematyczne) oceniany będzie wg poniższych kryteriów:

⮚ zgodność odpowiedzi z tematem, logiczna struktura wypowiedzi – maks. 4. pkt.,

⮚ względna swoboda i płynność wypowiedzi, adekwatna dla zakładanego poziomu biegłości językowej ESOKJ – maks. 4 pkt.,

⮚ poprawność morfosyntaktyczna w zakresie przerobionych w trakcie kursu struktur gramatycznych – maks. 4 pkt.,

⮚ poprawność leksykalno-semantyczna w zakresie materiału zajęć – maks. 4 pkt.,

⮚ poprawność wymowy – maks. 4 pkt.

Ocena będzie opierać się o poniższą skalę.

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

C. Ocena z egzaminu stanowi średnią ocen cząstkowych z części pisemnej i ustnej. Oba komponenty egzaminu mają równą wagę w ocenie końcowej. W przypadku uzyskania nierozstrzygającej oceny średniej, np. 4,25, ocena końcowa z egzaminu zostanie podwyższona do 4,5.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaszczyk-Grzyb
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Dorota Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaszczyk-Grzyb
Prowadzący grup: Marianna Meyer-Czajka, Aleksandra Przysiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Małgorzata Komorowska, Adam Sobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)