Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJJW-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność japonistyka, studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu JLTP N2

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza, umiejętności i kompetencje na poziomie PNJJ z poprzedzającego semestru

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja


Praca z tekstem


Uczenie problemowe (Problem-based learning)


Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)


Demonstracje dźwiękowe i/lub video


Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)


Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 100

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 80

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 100


SUMA GODZIN 400


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 16Pełny opis:

Przykładowe treści:

Gramatyka i słownictwo języka japońskiego

Analiza i tłumaczenie tekstów języka japońskiego oraz tłumaczenie tekstów języka polskiego na japoński

Dyskusja tematyczna w języku japońskim

Efekty uczenia się:

Student:

Zna terminologię dotyczącą zagadnień gramatyczno-leksykalnych języka japońskiego

Rozpoznaje językowo oraz pozajęzykowo elementy kultury japońskiej niezbędne do funkcjonowania w japońskiej rzeczywistości

Charakteryzuje współczesne społeczeństwo japońskie

Posiada kompetencje językowe (czytanie, słuchanie, wiedza gramatyczna) odpowiadające poziomowi certyfikatu JLTP N2 (w przybliżeniu odpowiada to poziomowi B2 w ESOKJ)

Formułuje wypowiedzi ustne umożliwiające komunikację w języku japońskim na poziomie średniozaawansowanym, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną)

Przygotowuje wypowiedzi pisemne w języku japońskim na zadany temat korzystając m.in. ze źródeł japońskojęzycznych, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, ortograficzną)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Kolokwium pisemne

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza i umiejętności, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maho Ikushima, Kyoko Nakanishi, Nagisa Rządek, Andrzej Świrkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maho Ikushima, Kyoko Nakanishi, Nagisa Rządek, Andrzej Świrkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maho Ikushima, Kyoko Nakanishi, Nagisa Rządek, Andrzej Świrkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.