Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJJU-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności językowych do poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka japońskiego na poziomie B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja;

Praca z tekstem;

Uczenie problemowe (Problem-based learning);

Metoda ćwiczeniowa;

Metoda projektu;

Demonstracje dźwiękowe i/lub video;

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”);

Praca w grupach;

Prezentacja, raport


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 135

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 60

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 30

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15


SUMA GODZIN 270

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 10


Pełny opis:

Przykładowe treści dla przedmiotu:

Gramatyka i słownictwo języka japońskiego na poziomie N1 egzaminu JLPT.

Język akademicki

Język specjalistyczny z wybranych dziedzin

Materiały audiowizualne

Teksty prasowe

Przedstawianie prezentacji/ raportów wraz z dyskusją.

Konwersacje i dyskusja

Literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowców.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

Ma wiedzę i umiejętności językowe w zakresie języka japońskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Potrafi formułować wypowiedzi ustne umożliwiające komunikację w języku japońskim na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym w niektórych obszarach, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną)

Zna i rozpoznaje językowo oraz pozajęzykowo elementy kultury japońskiej niezbędne do funkcjonowania w japońskiej rzeczywistości.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i syntetyzować informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym źródeł naukowych w języku japońskim oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Potrafi pisać plany badawcze oraz krótkie teksty akademickie związane z przygotowaniem do napisania pracy magisterskiej

Jest otwarty i tolerancyjny wobec opinii innych osób podczas dyskusji, słucha krytyki oraz jest gotów do postrzegania i akceptacji różnorodności językowej i kulturowej ludzkości

Potrafi pracować w zespole i potrafi dzięki pracy zespołowej zrealizować powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne;

Test;

Raport;

Prezentacja multimedialna;

Portfolio;

Dyskusje w trakcie zajęć;

Prezentacja

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 135 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyoko Nakanishi, Nagisa Rządek, Anna Śledzińska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 135 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyoko Nakanishi, Nagisa Rządek, Anna Śledzińska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 135 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyoko Nakanishi, Anna Śledzińska-Adamczak, Andrzej Świrkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 135 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)