Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chińskiego - kompozycja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJChKT-M-44
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - kompozycja tekstu
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język chiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Podniesienie sprawności w pisaniu tekstów argumentacyjnych.

Pogłębienie sprawności w pisemnym argumentowaniu.

Pogłębienie wiedzy na temat gramatyki i stylistyki języka chińskiego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pisania tekstów argumentacyjnych.

Student powinien władać językiem chińskim na poziomie B2 i ukończyć kurs PNJCh-kompozycja tekstu na I roku studiów II stopnia.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład problemowy

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 25

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 45

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

Inne (jakie?) -


SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4


Skrócony opis:

Zajęcia te dedykowane są podniesieniu kompetencji i udoskonalaniu warsztatu pisarskiego w języku chińskim. Są to zajęcia konwersatoryjno-warsztatowe na których nacisk kładziony jest na podniesienie kompetencji stylistycznych, gramatycznych i retorycznych stosowanych w wypowiedziach pisemnych. Student zapoznaje się z zasadami kompozycyjnymi i technikami poprawnego rozwijania i argumentowania wypowiedzi pisemnych. Podczas zajęć omawiane są błędy stylistyczne i gramatyczne w tekstach uczestników.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie do tekstów argumentacyjnych – struktura.

Teksty argumentacyjne: opis wydarzeń i argumentacja.

Interpunkcja oraz kolejność wyrazów w zdaniu.

Teksty argumentacyjne: porównanie i kontrast w kontekście argumentacji.

Ćwiczenia retoryczne: zadawanie pytań, odpowiadanie, porównania.

Teksty argumentacyjne: argumentacja na podstawie badań.

Ćwiczenia gramatyczne: łączenie fraz.

Teksty argumentacyjne: argumentacja na podstawie faktów.

Ćwiczenia gramatyczne: łącznie fraz oraz spójniki.

Ćwiczenia z zakresu wyrażeń idiomatycznych chengyu.

Ćwiczenia z zakresu ortografii i budowy zdań.

Teksty argumentacyjne: argumentacja na podstawie teorii.

Język pisany a mówiony: przekształcanie zdań.

Teksty argumentacyjne: kontrargumentacja.

Ćwiczenia retoryczne: analogia i hiperbola.

Ćwiczenia frazeologiczne i leksykalne.

Literatura:

Li, Zengji. Hanyu gaoji xiezuo jiaocheng. T.2. Beijing Daxue Chubanshe: Beijing.

Liu, Chaoying, Qingtao Long (red.). Hanyu kouyu sucheng. Beijing Yuyan Chubanshe: Beijing.

Ma, Jianfei, Ziai Zhu (red.). Sucheng qianghua jiaocheng: Beijing Yuyan Chubanshe: Beijing.

Xiang Shijie Shuoming Zhongguo. Xin Shijie Chubanshe.

Xinhua Yanyu Cidian. Chengyu Zidian. Shangwu Yinshuguan Cishu Yanjiu Zhongxin Bian.

Efekty uczenia się:

umiejętność pisania tekstów narracyjnych na tematy społeczne, polityczne, kulturalne, sportowe (powyżej 800 znaków)

umiejętność pisemnego wyrażania swoich opinii (powyżej 800 znaków)

umiejętność argumentowania (powyżej 800 znaków)

umiejętność tworzenia poprawnych stylistycznie i gramatycznie tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny

Pisanie tekstów w języku chińskim

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra umiejętność pisania tekstów argumentacyjnych, bardzo dobra znajomość struktury tekstów, bardzo dobra umiejętność wykorzystywania zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych w tekstach pisanych, bardzo dobra umiejętność stosowania technik retorycznych, bardzo dobra znajomość różnic między językiem chińskim mówionym i pisanym;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): dobra umiejętność pisania tekstów argumentacyjnych, dobra znajomość struktury tekstów, dobra umiejętność wykorzystywania zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych w tekstach pisanych, dobra umiejętność stosowania technik retorycznych, dobra znajomość różnic między językiem chińskim mówionym i pisanym;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca umiejętność pisania tekstów argumentacyjnych, zadowalająca znajomość struktury tekstów, zadowalająca umiejętność wykorzystywania zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych w tekstach pisanych, zadowalająca umiejętność stosowania technik retorycznych, zadowalająca znajomość różnic między językiem chińskim mówionym i pisanym;

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca umiejętność pisania tekstów argumentacyjnych, zadowalająca znajomość struktury tekstów, zadowalająca umiejętność wykorzystywania zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych w tekstach pisanych, słaba umiejętność stosowania technik retorycznych, słaba znajomość różnic między językiem chińskim mówionym i pisanym;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca umiejętność pisania tekstów argumentacyjnych, niezadowalająca znajomość struktury tekstów, niezadowalająca umiejętność wykorzystywania zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych w tekstach pisanych, brak umiejętności stosowania technik retorycznych, brak znajomości różnic między językiem chińskim mówionym i pisanym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hsiu-Ting Yu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hsiu-Ting Yu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hsiu-Ting Yu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hsiu-Ting Yu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)