Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAaj-18sz-36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-LSA
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana z wiodącym angielskim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimediów

rozwinięcie zainteresowania kulturą krajów angielskiego obszaru językowego

wyrobienie umiejętności przygotowania prezentacji ustnej

rozwinięcie umiejętności pisania

wyrobienie umiejętności autorefleksji i samorozwoju

rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje oraz materiały dla studentów przesyłane są drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja.

Praca z tekstem.

Gra dydaktyczna/symulacyjna.

Metoda projektu.

Demonstracje dźwiękowe lub video.

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”).

Praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Liczba punktów ECTS: 2

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami oraz audycjami z radia BBC różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętności językowe-budowanie wypowiedzi zarówno ustnej jak i pisemnej, równocześnie samodzielnie pracują nad językiem( leksyka, gramatyka, wymowa, rejestry). W ramach przedmiotu wprowadzane są również elementy krajoznawstwa anglosaskiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Styl życia

Przestrzeń prywatna a przestrzeń publiczna

Społeczeństwo konsumpcyjne

Relacje międzyludzkie

Zderzenia kultur

Starość

Dyskryminacja

Literatura:

Artykuły z prasy angielskiej (The Times, The Independent, The Economist), audycje

radiowe BBC

Fragmenty filmów współczesnych reżyserów brytyjskich

Książki autorów angielskiego obszaru językowego wybrane przez studentów

Fox, K. Watching the English . London: Hodder

Cooper, J. Class. London: Corgi

Jones, L. Progress to Proficiency. Cambridge University Press: Cambridge

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi :

Rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego prezentowane w mediach

Czyta ze zrozumieniem , analizuje i ustosunkowuje się do tekstów autentycznych

Potrafi przygotować prezentację ustną na zadany temat

Pisze dłuższe teksty

Prezentuje swoje stanowisko w dyskusji na forum grupy- potrafi wziąć udział w debacie

Komentuje zdania i opinie innych

Interesuje się najnowszymi trendami w kulturze krajów anglosaskich

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania.

Egzamin ustny.

Kolokwium pisemne.

Test.

Esej.

Raport.

Prezentacja multimedialna.

Egzamin praktyczny(obserwacja wykonawstwa).

Portfolio.

Kryteria oceniania.

Ocena formująca

a) przygotowanie do zajęć, b) znajomość wyznaczonej literatury c) samodzielna praca z odsłuchem d) napisanie esejów d) aktywność na zajęciach e) zaliczenie na min 60 % kolokwiów leksykalnych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie wszystkich kryteriów.

Ocena podsumowująca

5. – znakomite posługiwanie się językiem/ student używa zróżnicowanych struktur

gramatycznych jak i słownictwa odpowiedniego do sytuacji, wymowa na poziomie

poszczególnych dźwięków jak i prozodycznym jest prawie bezbłędna, udzielane

odpowiedzi są odpowiednie do sytuacji zarówno jeśli chodzi o znajomość tematyki jak i

zasad dyskursu/ , znakomite umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobre posługiwanie się językiem / student używa zróżnicowanych struktur

gramatycznych jak i słownictwa odpowiedniego do sytuacji chociaż zdarzają się

niewielkie uchybienia , wymowa na poziomie poszczególnych dźwięków jak i

prozodycznym bardzo dobra , bez wyraźnych naleciałości z języka ojczystego/, bardzo

dobre umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobre posługiwanie się językiem/ student używa odpowiednich struktur gramatycznych

jak i słownictwa chociaż unika skomplikowanych struktur, wymowa z nieznacznymi

uchybieniami , które nie zakłócają komunikacji, udzielane odpowiedzi są odpowiednie,

ale brakuje im dłuższego rozwinięcia/ dobre umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne

3.5 - zadowalające posługiwanie się językiem/ student w dużej mierze używa w miarę

poprawnych struktur gramatycznych jak i słownictwa, które pozwalają na przekaz treści ,

wymowa jest w miarę poprawna, chociaż u słuchacza wywołuje dyskomfort

spowodowany nieznajomością poszczególnych dźwięków oraz intonacji, udziela

niepełnych wypowiedzi/, zadawalające umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne, ale zawierające błędy nie utrudniające komunikacji

3.0 – zadowalające posługiwanie się językiem/ student w używa w miarę poprawnych struktur

gramatycznych jak i słownictwa, które pozwalają na dostateczny przekaz treści, wymowa

nosi znamiona interferencji z języka ojczystego , udzielane odpowiedzi są często

fragmentaryczne i wymagają dodatkowych pytań ze strony egzaminatora/ , zadawalające

umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale zawierające błędy czasami

utrudniające komunikację

2.0 – niezadowalające posługiwanie się językiem/ zakres struktur gramatycznych jak i słownictwa jest

bardzo ograniczony, treść nie jest przekazana , odpowiedzi są szczątkowe lub w ogóle ich brak,

wymowa jest często niezrozumiała/, , niezadowalające umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Graham Crawford, Dorota Krystosiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krystosiak
Prowadzący grup: Graham Crawford, Dorota Krystosiak, Monika Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krystosiak
Prowadzący grup: Graham Crawford, Dorota Krystosiak, Krzysztof Matecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Graham Crawford, Dorota Krystosiak, Krzysztof Matecki, Szymon Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)