Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia arabska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku arabskim na poziomie podstawowym (A1) w mowie i w piśmie.


Przekazanie wiedzy na temat właściwości języka arabskiego, zasad stosowania podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych.


Rozwijanie umiejętności językowych receptywnych i produktywnych, a także ćwiczenie umiejętności interakcji i przetwarzania wypowiedzi.


Kształtowanie kompetencji interkulturowych, postawy ciekawości świata i szacunku dla innych narodów.


Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi samodzielności w uczeniu się języka arabskiego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowych pojęć gramatycznych.

Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

13

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Pełny opis:

Wprowadzenie alfabetu arabskiego:

zapis liter arabskich w 4 pozycjach

łączenie liter

fonetyka i fonologia arabska

wprowadzenie do transkrypcji

wprowadzenie samogłosek długich oraz znaków diakrytycznych

Autoprezentacja. Podstawowe dane osobowe:

formy grzecznościowe, narodowości

zaimki osobowe w liczbie pojedynczej

partykuły pytajne

rodzaj gramatyczny imion, nisba

pojęcie określoności

litery słoneczne i księżycowe

wprowadzenie deklinacji imion

wprowadzenie przyimków

Rodzina i przyjaciele:

zdanie imienne i wyrażenie atrybutywne

zaimki wskazujące bliższe i dalsze

wprowadzenie do regularnej liczby mnogiej imion

zaimki dzierżawcze

wyrażanie przynależności przy pomocy przyimków

wprowadzenie konstrukcji laysa 'indī , wa lakin

Opis miejsca – mieszkanie i jego wyposażenie:

nieregularna liczba mnoga imion

konstrukcje przyimkowe

Nauka i praca. Nazwy zawodów:

zaimki osobowe liczby mnogiej

regularna liczba mnoga imion

wprowadzenia przydawki dopełniaczowej (idafa)

Życie w mieście. Poruszanie się w przestrzeni:

wyznaczanie kierunków

pytanie o drogę

środki transportu

Deklinacja nieregularna. Diptota.

Pogoda i klimat:

charakterystyka czterech pór roku

wprowadzenie liczebników 0-10

Literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press. Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

oraz materiały dostarczane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozpoznaje i potrafi prawidłowo wyartykułować głoski i połączenia dźwiękowe języka arabskiego

posługuje się systemem pisma arabskiego, zna zasady łączenia liter i ortografii

formułuje krótkie wypowiedzi ustne poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym i pod względem wymowy na omawiane wcześniej tematy;

czyta ze zrozumieniem i przetwarza nieskomplikowane teksty w standardowym języku arabskim

przygotowuje krótką i logiczną wypowiedź pisemną, stosując i zachowując

prawność gramatyczną i stylistyczną

współdziała w grupie podczas wykonywania zadań językowych i projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry (bdb; 5,0): Z dużą swobodą uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne, logiczne, rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym, płynnie czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne, konsekwentnie uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dobry plus (+db; 4,5): Dość swobodnie uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (możliwe drobne usterki), dość płynnie czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, zasadniczo poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne (możliwe drobne niedociągnięcia), zwykle uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dobry (db; 4,0): Uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, zwykle poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (choć możliwe są nieliczne błędy i usterki), czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, w większości przypadków poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne (możliwe nieliczne błędy), w większości przypadków uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dostateczny plus (+dst; 3,5): Jest w stanie uczestniczyć w efektywnej komunikacji interpersonalnej, posługując się dość poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w znacznej części poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (możliwe niezbyt liczne błędy i usterki), czyta ze zrozumieniem i przetwarza niezbyt skomplikowane teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje większość poznanych środków leksykalnych i struktur gramatycznych (możliwe błędy i usterki niezakłócające komunikacji), w typowych sytuacjach uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dostateczny (dst; 3,0): Jest w stanie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej posługując się standardowym językiem arabskim, formułuje proste wypowiedzi ustne i pisemne, zasadniczo poprawne pod względem gramatycznym (możliwe błędy i usterki, które nie wpływają na ich zrozumienie), czyta ze zrozumieniem i przetwarza proste teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje podstawowe środki leksykalne i podstawowe struktury gramatyczne (możliwe błędy i usterki niezakłócające komunikacji), w najbardziej typowych sytuacjach uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Niedostateczny (ndst; 2,0): Nie jest w stanie uczestniczyć w efektywnej komunikacji interpersonalnej, formułuje wypowiedzi niezrozumiałe, z licznymi rażącymi błędami gramatycznymi, nie jest w stanie przeczytać prostego tekstu, ani go zinterpretować, nie stosuje podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych (popełnia liczne błędy uniemożliwiające zrozumienie komunikatu), w najbardziej typowych sytuacjach nie jest świadomy konieczności uwzględnienia kontekstu językowego i czynników kulturowych

Warunek dopuszczający do zaliczenia: obecność na 80 % zajęć u każdego prowadzącego. Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje.

Egzamin ustny i pisemny na zakończenie semestru zimowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Agnieszka Graczyk, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-16

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów w języku arabskim na poziomie podstawowym oraz rozumienia tekstów ze słuchu, jak również rozwijanie umiejętności w zakresie rozumienia arabskiej składni.

Treści merytoryczne:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące następujących działów: 1) Dom, rodzina 2) Miasto 3) Sklep/ zakupy 4)Kulinaria 5) Listy do przyjaciół, listy do domu.

Literatura:

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

-https://learning.benyamin.eu/

Uwagi:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przesłanie min. 75% zadań domowych.

Kryteria oceniania zaliczenia:

0-59% ndst

60-67,5 % dst

68-74,5 %dst+

75-82,5 %db

83-89,5 %db+

90-100 %bdb

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-16

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą:

Czytać i tłumaczyć teksty w języku arabskim na poziomie podstawowym.

Wykonywać ćwiczenia związane z tekstami leksykalnymi.

Ćwiczyć wymowę posługując się podstawowym słownictwem wprowadzanym przez poszczególne działy tematyczne.

Pisać proste wypowiedzi pisemne na poziomie początkującym.

Ćwiczyć rozumienie ze słuchu krótkich nagrań w języku arabskim.

Zakres tematyczny:

1. Alfabet arabski: Pisanie, czytanie, wymowa.

2. Zapoznawanie się. Podstawowe informacje o sobie.

3. Życie rodzinne.

4. Miasto. Komunikacja. Środki transportu. Kierunki.

Literatura:

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

-https://learning.benyamin.eu/

Uwagi:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przesłanie min. 75% zadań domowych.

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Kryteria oceniania zaliczenia:

0-59% ndst

60-67,5 % dst

68-74,5 %dst+

75-82,5 %db

83-89,5 %db+

90-100 %bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska, Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko, Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-16

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Cele zajęć/przedmiotu:

Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku arabskim na poziomie podstawowym (A1) w mowie i w piśmie.

Przekazanie wiedzy na temat właściwości języka arabskiego, zasad stosowania podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych.

Rozwijanie umiejętności językowych receptywnych i produktywnych, a także ćwiczenie umiejętności interakcji i przetwarzania wypowiedzi.

Kształtowanie kompetencji interkulturowych, postawy ciekawości świata i szacunku dla innych narodów.

Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi samodzielności w uczeniu się języka arabskiego.


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie alfabetu arabskiego:

zapis liter arabskich w 4 pozycjach

łączenie liter

fonetyka i fonologia arabska

wprowadzenie do transkrypcji

wprowadzenie samogłosek długich oraz znaków diakrytycznych

Autoprezentacja. Podstawowe dane osobowe:

formy grzecznościowe, narodowości

zaimki osobowe w liczbie pojedynczej

partykuły pytajne

rodzaj gramatyczny imion, nisba

pojęcie określoności

litery słoneczne i księżycowe

wprowadzenie deklinacji imion

wprowadzenie przyimków

Rodzina i przyjaciele:

zdanie imienne i wyrażenie atrybutywne

zaimki wskazujące bliższe i dalsze

wprowadzenie do regularnej liczby mnogiej imion

zaimki dzierżawcze

wyrażanie przynależności przy pomocy przyimków

wprowadzenie konstrukcji laysa 'indī , wa lakin

Opis miejsca – mieszkanie i jego wyposażenie:

nieregularna liczba mnoga imion

konstrukcje przyimkowe

Nauka i praca. Nazwy zawodów:

zaimki osobowe liczby mnogiej

regularna liczba mnoga imion

wprowadzenia przydawki dopełniaczowej (idafa)

Życie w mieście. Poruszanie się w przestrzeni:

wyznaczanie kierunków

pytanie o drogę

środki transportu

Deklinacja nieregularna. Diptota.

Pogoda i klimat:

charakterystyka czterech pór roku

wprowadzenie liczebników 0-10

Literatura:

Zalecana literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press. Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

oraz materiały dostarczane przez nauczyciela.

Uwagi:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Bardzo dobry (bdb; 5,0): Z dużą swobodą uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne, logiczne, rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym, płynnie czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne, konsekwentnie uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dobry plus (+db; 4,5): Dość swobodnie uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (możliwe drobne usterki), dość płynnie czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, zasadniczo poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne (możliwe drobne niedociągnięcia), zwykle uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dobry (db; 4,0): Uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, zwykle poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (choć możliwe są nieliczne błędy i usterki), czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, w większości przypadków poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne (możliwe nieliczne błędy), w większości przypadków uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dostateczny plus (+dst; 3,5): Jest w stanie uczestniczyć w efektywnej komunikacji interpersonalnej, posługując się dość poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w znacznej części poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (możliwe niezbyt liczne błędy i usterki), czyta ze zrozumieniem i przetwarza niezbyt skomplikowane teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje większość poznanych środków leksykalnych i struktur gramatycznych (możliwe błędy i usterki niezakłócające komunikacji), w typowych sytuacjach uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dostateczny (dst; 3,0): Jest w stanie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej posługując się standardowym językiem arabskim, formułuje proste wypowiedzi ustne i pisemne, zasadniczo poprawne pod względem gramatycznym (możliwe błędy i usterki, które nie wpływają na ich zrozumienie), czyta ze zrozumieniem i przetwarza proste teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje podstawowe środki leksykalne i podstawowe struktury gramatyczne (możliwe błędy i usterki niezakłócające komunikacji), w najbardziej typowych sytuacjach uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Niedostateczny (ndst; 2,0): Nie jest w stanie uczestniczyć w efektywnej komunikacji interpersonalnej, formułuje wypowiedzi niezrozumiałe, z licznymi rażącymi błędami gramatycznymi, nie jest w stanie przeczytać prostego tekstu, ani go zinterpretować, nie stosuje podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych (popełnia liczne błędy uniemożliwiające zrozumienie komunikatu), w najbardziej typowych sytuacjach nie jest świadomy konieczności uwzględnienia kontekstu językowego i czynników kulturowych

Warunek dopuszczający do zaliczenia: obecność na 80 % zajęć u każdego prowadzącego. Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje. Egzamin ustny i pisemny na zakończenie semestru zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska, Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.