Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie podstawowym (A1).


Zaznajomienie z podstawowymi elementami fonetyki i fonologii języka arabskiego oraz z sytuacją językową w świecie arabskim (dyglosja).


Zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka arabskiego.


Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka arabskiego.


Przekazanie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym.


Wyrobienie umiejętności efektywnego korzystania ze słowników dwujęzycznych, także internetowych, tabel gramatycznych i innych pomocy dydaktycznych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)


znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenie wymowy i rozpoznawania głosek,


odtwarzanie nagrań: powtarzanie dźwięków,


lektura tekstu: tłumaczenie słownictwa,


dyskusja w grupie, ćwiczenia w parach, odtwarzanie nagrań,


objaśnianie zagadnień gramatycznych,


ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem słownikówNakład pracy studenta (punkty ECTS):

14

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Zakres tematyczny dotyczy takich dziedzin jak:

fonetyka i fonologia języka arabskiego (alfabet arabski, nauka pisania i czytania)

życie codzienne (przedstawianie się, dni tygodnia, zapytanie o drogę, kierunki, zakupy, etc),

opis wyglądu i charakteru (kolory i odzież, spotkanie z przyjaciółmi)

miasto i dom,

zawody i narodowości,

(korespondencja, biuro podróży)*

(artykuły spożywcze i restauracja)*

(wiadomości ze świata)*

Literatura:

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozpoznaje i potrafi prawidłowo wyartykułować głoski i połączenia dźwiękowe języka arabskiego.

Posługuje się systemem pisma arabskiego, zna zasady łączenia liter i ortografii.

Konstruuje i rozumie proste wypowiedzi ustne i pisemne w języku arabskim.

Zna i posługuje się podstawowym słownictwem oraz podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi.

Ma świadomość złożonej natury języka arabskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii świata arabskiego.

Potrafi korzystać z narzędzi służących poznaniu języka (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony).

Potrafi realizować proste projekty w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach,

obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru,

pisemne zadania domowe,

zaliczenie ustny i pisemny na zakończenie semetru

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinna przekraczać 5 zajęć (łącznie u wszystkich wykładowców).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Agnieszka Graczyk, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-16

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów w języku arabskim na poziomie podstawowym oraz rozumienia tekstów ze słuchu, jak również rozwijanie umiejętności w zakresie rozumienia arabskiej składni.

Treści merytoryczne:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące następujących działów: 1) Dom, rodzina 2) Miasto 3) Sklep/ zakupy 4)Kulinaria 5) Listy do przyjaciół, listy do domu.

Literatura:

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

-https://learning.benyamin.eu/

Uwagi:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przesłanie min. 75% zadań domowych.

Kryteria oceniania zaliczenia:

0-59% ndst

60-67,5 % dst

68-74,5 %dst+

75-82,5 %db

83-89,5 %db+

90-100 %bdb

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-16

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą:

Czytać i tłumaczyć teksty w języku arabskim na poziomie podstawowym.

Wykonywać ćwiczenia związane z tekstami leksykalnymi.

Ćwiczyć wymowę posługując się podstawowym słownictwem wprowadzanym przez poszczególne działy tematyczne.

Pisać proste wypowiedzi pisemne na poziomie początkującym.

Ćwiczyć rozumienie ze słuchu krótkich nagrań w języku arabskim.

Zakres tematyczny:

1. Alfabet arabski: Pisanie, czytanie, wymowa.

2. Zapoznawanie się. Podstawowe informacje o sobie.

3. Życie rodzinne.

4. Miasto. Komunikacja. Środki transportu. Kierunki.

Literatura:

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

-https://learning.benyamin.eu/

Uwagi:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przesłanie min. 75% zadań domowych.

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Kryteria oceniania zaliczenia:

0-59% ndst

60-67,5 % dst

68-74,5 %dst+

75-82,5 %db

83-89,5 %db+

90-100 %bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko, Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-16

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą:

Czytać i tłumaczyć teksty w języku arabskim na poziomie podstawowym.

Wykonywać ćwiczenia związane z tekstami leksykalnymi.

Ćwiczyć wymowę posługując się podstawowym słownictwem wprowadzanym przez poszczególne działy tematyczne.

Pisać proste wypowiedzi pisemne na poziomie początkującym.

Ćwiczyć rozumienie ze słuchu krótkich nagrań w języku arabskim.

Zakres tematyczny:

1. Alfabet arabski: Pisanie, czytanie, wymowa.

2. Zapoznawanie się. Podstawowe informacje o sobie.

3. Życie rodzinne.

4. Miasto. Komunikacja. Środki transportu. Kierunki.

Literatura:

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

-https://learning.benyamin.eu/

Uwagi:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przesłanie min. 75% zadań domowych.

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Kryteria oceniania zaliczenia:

0-59% ndst

60-67,5 % dst

68-74,5 %dst+

75-82,5 %db

83-89,5 %db+

90-100 %bdb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.