Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-56
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIhe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) współczesnego języka hebrajskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym.

Zaznajomienie ze słownictwem współczesnego języka hebrajskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym.

Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego

zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym;

C2 zaznajomienie ze słownictwem języka hebrajskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym;

C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym;

C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Mowa zależna

Odmiana przyimków przez osoby wg paradygmatu rzeczownika w liczbie mnogiej

Konstrukcje nieczasownikowe wyrażające powinność

Wyrażanie cech i ich braku za pomocą słów בעל i חסר

Zdania okolicznikowe przyzwalające

Rzeczowniki i przymiotniki z końcówką „~an”, opisujące cechę negatywną

Zdania podrzędne przydawkowe i zdania względne

Zdania okolicznikowe celu

Zdania współrzędne przeciwstawne

Odmiana i zastosowanie przyimka „bein”

Różnice semantyczne między czasownikami bliskoznacznymi, np. להכיר / לדעת, לבקש / לשאול

Dodatkowe informacje o słowotwórstwie w jęz. hebrajskim

Użycie skrótowców

Słownictwo: medycyna, etyka, środowisko naturalne, sądownictwo, komputeryzacja; słownictwo i frazeologia charakteryzujące prozę artystyczną: opowiadania, baśnie, legendy, teksty satyryczne, teksty dziennikarskie, popularnonaukowe

Literatura:

- Kohen, Mazal. 1992. Agada shel safa. Ivrit le-ramat ha-beinayim. Jerusalem: Academon.

- Maadia, Meira. 2000. Le-hatsliach be-foal u-ve-tachbir. Ramat Gan: Meira Maadia.

- Tishler, Goni, Rot, Dalya. 2008. Qriat Beinayim. Jerusalem: Academon.

- Bolozky, Shmuel. 2008. 501 Hebrew verbs: fully conjugated in all tenses in a new, easy-to-learn format, alphabetically arranged by root. New York: Hauppauge.

- Lauden, Edna, Liora Weinbach. 2006. Multi-dictionary: Hebrew-Hebrew English and English-Hebrew. Tel Aviv: Ad.

- Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-Milon he-chadash. Otsar shalem shel ha-lashon ha-ivrit ha-sifrutit, ha-mada‘it ve-ha-meduberet…. Tel Aviv: Ha-Milon He-Chadash Ltd.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka potrafi:

- konstruować wypowiedzi ustne z użyciem poznanych struktur językowych i słownictwa

- konstruować wypowiedzi pisemne średniej długości (np. zażalenie, reklamacja, opinia), z użyciem poznanych struktur językowych i słownictwa, operując stylem odpowiednim do treści wypowiedzi

- zrozumieć wypowiedzi ustne w j. hebrajskim, także z nieopracowanych nagrań dźwiękowych i filmowych

- czytać ze zrozumieniem zaadaptowane teksty prasowe, naukowe i literackie z elementami hebrajszczyzny rabinicznej i biblijnej

- posługiwać się poznanym słownictwem hebrajskim na poziomie wyższym średnio zaawansowanym

- posługiwać się językiem hebrajskim w różnych rejestrach, właściwie stosuje idiomy

- tworzyć wzory zdaniowe z wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i stosuje je w życiu codziennym

- wyrażać własne opinie na tematy społeczne, etyczne, kulturalne

- formułować wypowiedzi o różnym stopniu złożoności w stylu oficjalnym i potocznym na poziomie wyższym średnio zaawansowanym

- wykazać zainteresowanie językiem hebrajskim, gotowość posługiwania się nim oraz chęć do dalszej nauki

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Veronika Klimova, Dagmara Labok, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Sebastian Kubicki, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)