Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-26
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-HB
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 LUB 19.00 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie podstawowym.

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka hebrajskiego.

Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie podstawowym;

C2 zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka hebrajskiego;

C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego;

C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Liczebniki 100-1000.

Wyrażenie „mieć” w czasie przeszłym.

Zwroty bezosobowe z bezokolicznikami w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Czas przeszły dla koniugacji: pi’el, hif’il, hitpa’el.

Stopień najwyższy.

Konstrukcja dla czynności zwyczajowej.

Liczba podwójna.

Zdania imienne i wyrażenie „mieć” w czasie przyszłym.

Zdania przydawkowe i przyczynowe.

Koniugacja pa’al w czasie przyszłym.

Tryb rozkazujący twierdzący i zaprzeczony.

Daty. Policja. Zakazy i nakazy. Religia i tradycja. Pory roku. Pogoda. Znaki zodiaku. Kierunki geograficzne. Określenia czasu.

Literatura:

Zalecana literatura:

- Chayat, Shlomit, Sara Israeli, Hilla Kobliner. 2007. Hebrew From Scratch 1 (Ivrit min ha-hatchala alef). Jerozolima: Academon.

- Allon, Kalman, Karni Allon. 1991. This Is How We Learn Hebrew (Kach lomdim Ivrit). Izrael.

- Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-milon ha-ivri ha-merukaz. Izrael.

- Maadia, Meira. 2005. Le-Hatsliah ba-poal u-va-tahbir. Ramat Gan.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka potrafi:

- konstruuje proste wypowiedzi ustne

- konstruuje proste wypowiedzi pisemne

- rozumie proste wypowiedzi w języku hebrajskim

- czyta ze zrozumieniem proste teksty w języku hebrajskim

- zna podstawowe słownictwo

- posługuje się prostymi konstrukcjami gramatycznymi

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury izraelskiej

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova, Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: Ester Klein, Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: Ester Klein, Sebastian Kubicki, Dagmara Labok, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: Ester Klein, Sebastian Kubicki, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)