Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNCKON-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-Sin
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język chiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie praktycznej umiejętności porozumiewania się w języku chińskim mówionym na poziomie podstawowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Gotowość do uczestnictwa w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych.

Otwartość na różnice kulturowe.Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10


SUMA GODZIN 190

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci uczestniczą w różnych sytuacjach komunikacyjnych imitujących naturalne środowisko językowe. Tworzą wypowiedzi w języku chińskim na poziomie początkującym.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Przedstawianie się.

Rozmowa o narodowości.

Pozdrawianie się, rozmowa o samopoczuciu.

Poprawne używanie przymiotników z przysłówkami stopnia.

Rozmowa o rodzinie.

Utrwalanie znajomości szyku zdania chińskiego: partykuły strukturalne.

Zawieranie znajomości i przedstawianie sobie nawzajem innych osób.

Rozmowa o miejscu pracy.

Rozmowa o studiach.

Rozmowa o planach na przyszłość.

Utrwalanie znajomości liczebników.

Rozmowa o miejscu zamieszkania.

Uzyskiwanie informacji odnośnie sposobów kontaktowania się.

Wyrażanie stosunków ilościowych.

Rozmowa o grupie studenckiej.

Rozmowa o uczelniach w Poznaniu i w Polsce.

Pytanie o wiek.

Rozmowa o umiejętnościach.

Opisywanie poziomu opanowania języków obcych.

Składanie propozycji i reagowanie na nie.

Opisywanie osoby.

Utrwalanie znajomości szyku zdania chińskiego: kolejność przydawek.

Prezentowanie dialogów przygotowanych z użyciem opanowanego zakresu materiału.

Rozmowa o zainteresowaniach.

Rozmowa o planie zajęć.

Opisywanie rutynowych czynności z życia codziennego.

Rozmowa o planach na weekend.

Rozmowa o zakupach.

Opisywanie mieszkania.

Uzyskiwanie informacji na temat poruszania się po mieście.

Rozmowa o przygotowywaniu potraw.

Opis przyjęcia urodzinowego.

Porównywanie zwyczajów kulinarnych w Polsce i w Chinach.

Rozmowa o aktywności fizycznej.

Opisywanie swoich doświadczeń związanych z edukacją.

Rozmowa o perspektywach na rynku pracy dla absolwentów sinologii.

Rozmowa o ulubionych dziełach kultury i sztuki.

Rozmowa o pogodzie.

Opisywanie miejsc wartych odwiedzenia.

Zdobywanie informacji potrzebnych w podróży.

Literatura:

Dai Guifu 1998. Chuji Hanyu Kouyu. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe.

Liang Xiangru, Gai Jun 2006. Duanqi Hanyu Tingshuo Jiaocheng. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe.

Wu Renpu 1996. Shenghuo zai Zhongguo-Zhongguoren changchang zheyang shuo. Beijing: Zhongguo Guangbo Dianshi Chubanshe.

Lu Xiaoyi 1986. Chuji Kouyu. Beijing: Bejing Yuyan Xueyuan Chubanshe.

Wisława Szkudlarczyk-Brkić 2011. Akademicki podręcznik do nauki języka chińskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne w języku chińskim dotyczące tematów odnoszących się do życia codziennego;

uczestniczy w dyskusjach na wybrane tematy w języku chińskim, formułuje i argumentuje swoje opinie;

przygotowuje i prezentuje w grupie spójny dialog w języku chińskim na wybrany temat związany z życiem codziennym;

wskazuje różnorodne możliwości zawodowe dostępne dla absolwentów sinologii i się do nich ustosunkowuje;

rozumie różnice kulturowe, które mają wpływ na komunikację w języku chińskim;

zdaje sobie sprawę z istnienia pragmatycznych czynników mających wpływ na mówioną odmianę języka chińskiego i uwzględnia je w swoich strategiach komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin ustny

Kolokwium ustne

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): sprawnie i płynnie komunikuje się w języku chińskim w zakresie prostych tematów; tworzy poprawne gramatycznie oraz spójne wypowiedzi; jest w stanie uczestniczyć w konwersacji dotyczącej życia codziennego; wyraża swoje opinie w zrozumiały sposób i potrafi je logicznie argumentować.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć w zakresie płynności wypowiedzi, znajomości słownictwa niezbędnego do wypowiedzenia się na proste tematy, popełnia nieznaczne błędy gramatyczne.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość słownictwa i konstrukcji gramatycznych, akceptowalna płynność wypowiedzi.

dostateczny (dst; 3,0): spore niedociągnięcia widoczne przy próbach podjęcia komunikacji na bardziej złożone tematy, nie będące jednak przeszkodą w komunikowaniu się na poziomie podstawowym w zakresie omawianej na zajęciach tematyki.

niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczająca znajomość słownictwa i opanowanie konstrukcji gramatycznych, w rezultacie niemożność komunikowania się w języku chińskim nawet w zakresie nieskomplikowanych zagadnień dotyczących życia codziennego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Wizła-Lin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.