Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNCFON-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z prawidłową artykulacją w języku chińskim, korygowanie wymowy błędnej oraz systematyczne ćwiczenie prawidłowej.

Rozwijanie umiejętności samodzielnego i świadomego poprawiania błędów we własnej artykulacji, pielęgnowanie umiejętności poprawnej wymowy w kierunku osiągnięcia standardu dialektu mandaryńskiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Metoda ćwiczeniowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15


SUMA GODZIN 55

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości na temat transkrypcji Hanyu pinyin.

Tony i ich modyfikacja.

Spółgłoski nagłosowe i wygłosowe – cechy, sposoby artykulacji, zapis w transkrypcji pinyin.

Samogłoski – cechy, sposoby artykulacji, zapis w transkrypcji pinyin.

Spółgłoski wygłosowe – cechy, sposoby artykulacji, zapis w transkrypcji pinyin.

Dyftongi – cechy, sposoby artykulacji, zapis w transkrypcji pinyin.

Tryftongi – cechy, sposoby artykulacji, zapis w transkrypcji pinyin.

Zjawisko erhua.

Ton neutralny.

Intonacja.

Literatura:

‒ Jin Xiaoda, Liu Guanghui 2011. Hanyu putonghua yuyin tujie keben. Beijing Language and Culture University Press;

‒ Liu Yuping, Yu Jing 2017. Putonghua yuyin xunlian jiaocheng - fayin lianxi shouce. Beijing: The Commercial Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki;

definiuje pojęcie hanyu pinyin, charakteryzuje jego podstawowe cechy;

opisuje zjawiska tonu neutralnego i erhua;

odczytuje słowa i zdania zapisane w systemie transkrypcji pinyin, stosując tony i uwzględniając ich modyfikacje;

artykułuje prawidłowo spółgłoski nagłosowe i wygłosowe, samogłoski, dyftongi, tryftongi, erhua i ton neutralny;

zapisuje w pinyin odczytane przez lektora sylaby i jednostki dwusylabowe i zaznacza tony;

powtarza za lektorem zdanie uwzględniając jego intonację;

ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego EK

Kolokwium pisemne

Weryfikacja podczas zajęć

bardzo dobry (bdb; 5,0): doskonała znajomość pojęć i wiedza o zjawiskach fonetycznych w języku chińskim, prawidłowa artykulacja z uwzględnieniem tonów;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, ale z nielicznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): dobra znajomość pojęć i wiedza o zjawiskach fonetycznych w języku chińskim, poprawna artykulacja z uwzględnieniem tonów (z usterkami lub nielicznymi błędami);

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość pojęć i zjawisk fonetycznych w języku chińskim, prawidłowa artykulacja z uwzględnieniem tonów (dopuszczalnie nieliczne nierażące błędy);

dostateczny (dst; 3,0): ograniczona wiedza na temat pojęć i zjawisk fonetycznych w języku chińskim, zrozumiała artykulacja (w większości przypadków uwzględnienie tonów).

niedostateczny (ndst; 2,0): brak znajomości pojęć i brak wiedzy z zakresu fonetyki języka chińskiego; niezadowalająca artykulacja z licznymi błędami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)