Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Prawne aspekty pracy szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PAPS-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Prawne aspekty pracy szkoły
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel 1. Zapoznanie studenta z podstawami prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia przez niego działań edukacyjnych.

Cel 2. Zapoznanie studenta ze statusem prawnym nauczyciela z uwzględnieniem specyfiki i rodzajów odpowiedzialności prawnej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

praca z kazusem

Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Wykładnia terminów: zakład administracyjny, prawo oświatowe, system oświaty, placówka oświatowa, nauczyciel, pragmatyka zawodowa, odpowiedzialność prawna, obowiązki edukacyjne.

Wykładnia terminów: małoletność, pełnoletność, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, władza rodzicielska, piecza nad osobą.

Omówienie regulacji prawnych dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem aktów tzw. prawa wewnątrzszkolnego (także w zakresie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

Omówienie rodzajów oraz sposobów realizacji obowiązków edukacyjnych.

Charakterystyka statusu prawnego nauczyciela. Omówienie zakresu obowiązków i podstaw odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Prezentacja katalogu praw dziecka oraz zasad prawnych stanowiących klauzule generalne w postępowaniach z udziałem dziecka (zasada dobra dziecka, zasada prymatu rodziców w wychowaniu dziecka).

Prezentacja katalogu praw dziecka oraz zasad prawnych stanowiących klauzule generalne w postępowaniach z udziałem dziecka (zasada dobra dziecka, zasada prymatu rodziców w wychowaniu dziecka) oraz podstawowych aktów prawnych regulujących postępowanie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Zalecane akty prawne:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r.

Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

oraz wybrane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kształcenia specjalnego.

Ponadto: opracowanie M. Andrzejewski (red.), Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie podstawową terminologię: zakład administracyjny, prawo oświatowe, system oświaty, placówka oświatowa, nauczyciel, pragmatyka zawodowa, odpowiedzialność prawna, obowiązki edukacyjne

Zna podstawową terminologię z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego odnoszącą się do statusu prawnego dziecka (małoletność, pełnoletność, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, władza rodzicielska, piecza nad osobą)

Posiada orientację w zakresie podstaw prawnych regulujących system oświaty w Polsce, w tym tzw. prawa wewnątrzszkolnego oraz regulacje prawne związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Posiada orientację w zakresie sytuacji prawnej dziecka realizującego obowiązki edukacyjne oraz realizacji obowiązków edukacyjnych

Posiada podstawową wiedzę dot. statusu, praw i obowiązków nauczyciela odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy, pragmatyki zawodowej

Posiada orientację w katalogu praw dziecka oraz podstaw prawnych postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia (także z niepełnosprawnościami)

Metody i kryteria oceniania:

Zadanie z analizy wybranych tekstów normatywnych

Udział w zajęciach, przygotowanie zadania zal. zgodnie z wymaganiami określonymi przez wykładowcę.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Jadach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.