Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIE-56
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filolgia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa w języku niemieckim z zakresu wybranych kręgów tematycznych do poziomu C1+ wg ESOKJ

rozwinięcie sprawności rozumienia czytanych tekstów fabularnych, publicystycznych i popularno-naukowych w języku niemieckim do poziomu C1+ wg ESOKJ

przedstawienie szczegółowej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka niemieckiego i podniesienie kompetencji językowej studentów w dziedzinie poprawności gramatycznej do poziomu C1+ wg ESOKJ

wypracowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych w języku niemieckim oraz rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, odpowiadających poziomowi C1+ wg ESOKJ

kształtowanie umiejętności rozumienia słuchanych oryginalnych nagrań tekstów w języku niemieckim, odpowiadającej poziomowi C1+ wg ESOKJ

kształtowanie umiejętności związanych z redagowaniem konkretnych samodzielnych tekstów pisemnych w języku niemieckim na poziomie C1+ wg ESOKJ

przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej pracy z tekstem literackim

kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretacji współczesnych tekstów literackich

przedstawienie ogólnej wiedzy na temat współczesnego życia kulturalnego krajów niemieckiego obszaru językowego (literatura piękna)

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem różnych źródeł

rozwinięcie umiejętności pracy w grupie z przyjmowaniem różnych ról we wspólnych projektach i dyskusji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

praca ze źródłowymi tekstami dotyczącymi wybranych kręgów tematycznych: poszerzanie i utrwalanie aktywnego zasobu słownictwa języka niemieckiego do poziomu C1+ ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia czytanych tekstów w języku niemieckim, odpowiadających poziomowi C1+ wg ESOKJ.

ćwiczenia rozwijające kompetencję komunikacyjną na poziomie C1+ ESOKJ: formułowanie wypowiedzi ustnych na wybrane tematy, na podstawie poznanych tekstów

prezentacja wybranych zagadnień z gramatyki praktycznej języka niemieckiego (język potoczny) oraz wprowadzające i utrwalające ćwiczenia w ich praktycznym zastosowaniu, na poziomie C1+ wg ESOKJ

ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu różnych rodzajów tekstów, na poziomie C1+ wg ESOKJ

kształtowanie umiejętności redagowania konkretnych samodzielnych tekstów pisemnych na poziomie C1+ wg EOSKJ

prezentacja podstawowych zasad pracy z tekstem literackim

ćwiczenie umiejętności czytania i rozumienia współczesnych tekstów literackich

prezentacja ogólnej wiedzy na temat życia kulturalnego krajów niemieckiego obszaru językowego (literatura piękna)

ćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy nad poprawą znajomości języka, z wykorzystaniem różnych źródeł

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról we wspólnych projektach i dyskusji

Literatura:

W. u. A. Beile. Themen und Meinungen im Für und Wider. Kapitel 1 - 8.

J. Buscha. Literarisches Lesebuch für Ausländer

A. u. C. Linsmayer. Frühling der Gegenwart. Schweizer Erzählungen.

Buscha/Lindhout. Das Oberstufenbuch.

N. Honsza. Deutschsprachige Literaturgeschichte der Gegenwart.

Aktualna ogólnodostępna niemieckojęzyczna prasa, także na stronach www.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada aktywny zasób słownictwa w języku niemieckim z zakresu objętych modułem kręgów tematycznych, odpowiadający poziomowi C1+ ESOKJ

posiada szczegółową wiedzę z praktycznej gramatyki języka niemieckiego w zakresie objętym modułem (język potoczny) i potrafi ją poprawnie stosować, na poziomie C1+ wg ESOKJ

potrafi wypowiadać się w języku niemieckim na tematy przewidziane w module, wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić, posiada kompetencję komunikacyjną odpowiadającą poziomowi C1+ wg ESOKJ

czyta i rozumie oryginalne teksty fabularne, publicystyczne i popularno-naukowe w języku niemieckim na poziomie C1+ wg ESOKJ

rozumie ze słuchu teksty fabularne, publicystyczne i słuchowiska w języku niemieckim na poziomie C1+ wg ESOKJ

potrafi redagować samodzielne teksty pisemne na zadane tematy w języku niemieckim na poziomie C1+

zna ogólne zasady pracy z tekstem literackim

czyta i rozumie współczesną prozę literacką

zna i rozumie terminologię gramatyczną w języku niemieckim

posiada ogólną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego (literatura piękna) krajów niemieckiego obszaru językowego

ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym modułem dla poziomu C1+ wg ESOKJ i rozumie potrzebę ciągłości praktyki komunikacyjnej

potrafi samodzielnie pracować w zakresie objętym modułem dla poziomu C1+ wg ESOKJ z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role we wspólnych projektach i dyskusji w zakresie objętym modułem dla poziomu C1+ wg ESOKJ

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia z tekstami czytanymi i słuchanymi, pisemne i ustne ćwiczenia gramatyczne i komunikacyjne F. omawianie wyników ćwiczeń

P. egzamin końcowy

wykład na temat szczegółowych zasad tworzenia i stosowania objętych modułem konstrukcji gramatycznych (struktury charakterystyczne dla języka potocznego), ćwiczenia wdrażające i utrwalające F. omawianie wyników ćwiczeń

P. egzamin końcowy

ćwiczenia komunikacyjne, komentarze do tekstów i dyskusja w grupie na temat problematyki zawartej w poznanych (czytanych i słuchanych) tekstach, F. omawianie wyników ćwiczeń, podsumowywanie dyskusji przez prowadzącego

P. egzamin końcowy

lektura tekstów źródłowych, ćwiczenia w grupie w zakresie rozumienia tekstów czytanych F. omawianie wyników ćwiczeń

P. egzamin końcowy

prezentacja i wspólny odsłuch nagrań tekstów, ćwiczenia w grupie w zakresie rozumienia ze słuchu F. omawianie wyników ćwiczeń

P. końcowy test na rozumienie tekstu słuchanego

wykład na temat zasad redagowania prac pisemnych objętych modułem, praktyczne ćwiczenia w pisaniu prac F. wspólne omawianie poprawionych prac

P. egzamin końcowy

wykład na temat ogólnych zasad pracy z tekstem literackim, omawianie w grupie przeczytanych lub wysłuchanych współczesnych tekstów literackich F. dyskusja w grupie

P. kolokwium zaliczeniowe z lektur

wykład na temat zasad tworzenia i stosowania konstrukcji gramatycznych objętych modułem F. rozmowa w grupie, omawianie ćwiczeń gramatycznych ze strukturami języka potocznego

P. egzamin końcowy

wykład, lektura tekstów źródłowych i rozmowa w grupie na temat tendencji we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej F. dyskusja w grupie

P. egzamin końcowy

różne formy ćwiczeń językowych w grupach F. dyskusja w grupie, wspólne omawianie problemów związanych z ćwiczeniami językowymi

różne formy ćwiczeń językowych w grupach F. dyskusja w grupie, wspólne omawianie problemów związanych z ćwiczeniami językowymi

różne formy ćwiczeń językowych w grupach F. dyskusja w grupie, wspólne omawianie problemów związanych z ćwiczeniami językowymi

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marianna Meyer-Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marianna Meyer-Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)