Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P5 Lingwistyka tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LT-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P5 Lingwistyka tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Opcjonalnie: Referat


Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Języki specjalistyczne i translatoryka” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Obszar badawczy lingwistyki tekstu

Definicja tekstu

Tekstualność; kryteria tekstualności

Temat i struktura tekstu; mikro- i makrostruktury; struktury tematyczno-rematyczne

Rodzaje tekstów; kryteria klasyfikacji rodzajów tekstów; teksty użytkowe; teksty mówione a teksty pisane; analiza wybranych rodzajów tekstów

Literatura:

(1) Adamzik, Kirsten (Hrsg.) (2000): Textsorten: Reflexionen und Analysen. Bd. 1. Tübingen.

(2) Beaugrande, Robert-Alain de/Dressler, Wolfgang Ulrich (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen.

(3) Brinker, Klaus (2001/2010/2014/2018): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin.

(4) Fix, Ulla/Poethe, Hannelore/Yos, Gabriele (2003): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main.

(5) Gansel, Christina/Jürgens, Frank (2007): Textlinguistik und Textgrammatik: Eine Einführung. Göttingen.

(6) Heinemann, Margot/Heinemann, Wolfgang (2002): Grundlagen der Textlinguistik: Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen.

(7) Heinemann, Wolfgang/Viehweger, Dieter (1991): Textlinguistik: Eine Einführung. Tübingen.

(8) Vater, Heinz (1992/2002): Einführung in die Textlinguistik: Struktur und Verstehen von Texten. München.

Efekty uczenia się:

Student/ka orientuje się w terminologii z zakresu lingwistyki tekstu.

Umiejętnie stosuje terminologię i metody analityczne na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie lingwistyki tekstu.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowaną strukturę tekstu.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu. Śledzi zmiany językowe i społeczno-kulturowe w obrębie różnych gatunków tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, test, opcjonalnie: referat (może być wspomagany prezentacją / handoutem)

Ocena zaliczeniowa: na podstawie kolokwium zaliczeniowego lub na podstawie wyników testów cząstkowych pisanych w trakcie semestru (zależnie od decyzji prowadzącego), progi procentowe stosowane do kolowkwium i testu:

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 92%

dobry plus (+db; 4,5): od 84%

dobry (db; 4,0): od 76%

dostateczny plus (+dst; 3,5): od 68%

dostateczny (dst; 3,0): od 60%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 60%

Jeśli prowadzący zdecyduje się sprawdzać wiedzę i umiejętności także przy pomocy referatu, to możliwe jest podwyższenie oceny końcowej o 0,5 stopnia na podstawie bardzo dobrze przygotowanego i zaprezentowanego referatu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Frankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Frankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Frankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.