Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura duńska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LDU-34
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura duńska
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSd
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z najistotniejszymi tendencjami w literaturze duńskiej lat 1910-1950 w powiązaniu z wydarzeniami społeczno-historycznymi w Danii

Doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia, analizy i interpretacji w języku duńskim form prozatorskich i lirycznych o zróżnicowanym stopniu trudności, pochodzących z literatury duńskiej z lat 1910-1950, a także wybranych tekstów krytycznoliterackich

doskonalenie umiejętności dyskutowania w języku duńskim na tematy poruszane w omawianych utworach literackich oraz dotyczące omawianych epok literackich

doskonalenie umiejętności systematycznej i samodzielnej pracy oraz poddawania własnej pracy krytycznej ocenie

doskonalenie umiejętności pisania w języku duńskim krótkich prac o charakterze argumentacyjnym przy wykorzystaniu zidentyfikowanych samodzielnie źródeł literatury krytycznej

zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu, źródłami elektronicznymi oraz wybranymi tekstami krytycznymi


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Przedstawienie istoty i zakresu duńskich tendencji ekspresjonistycznych i futurystycznych, ich twórców oraz wybranych utworów lirycznych, a także lektura artykułu programowego duńskich ekspresjonistów

Prezentacja duńskiej twórczości komunistycznej i socjalistycznej okresu międzywojennego, najistotniejszych pisarzy i utworów epoki oraz dyskusja na temat przeczytanych utworów z nawiązaniem do utworów literackich o podobnym charakterze, czytanych przez studentów w poprzednich semestrach

Przedstawienie trendu tzw. literatury mieszczańskiej oraz egzystencjalnej lat międzywojennych w Danii, najważniejszych twórców i utworów tej tendencji, dyskusja w grupie nad problematyką zawartą w przeczytanych utworach oraz ich analiza pod względem formalnym

Prezentacja różnych postaci duńskiej poezji wojennej na tle historycznych i społecznych wydarzeń epoki, dyskusja w grupie nad problematyką dzieł oraz stylistyką i kompozycją przeczytanych utworów lirycznych

Charakterystyka zjawiska powojennej poezji kręgu Heretiki, lektura artykułu programowego ugrupowania, wybranych dzieł poszczególnych twórców oraz dyskusja w grupie nad znaczeniem i genezą zaistnienia tego specyficznego trendu

Literatura:

Bryld , Carl Johan (red.). Dansk litteratur fra runer til graffiti, Systime 1999

Brøndsted, Martin; Møller Kristensen, Steffen. Danmarks litteratur, Gyldendal 1968

Fibiger, Johannes; Lutken, Gerd. Litteraturens tilgange, Systime 2009

Fibiger, Johannes; Lutken, Gerd. Litteraturens veje, Systime 2001

Fischer Hansen, Ib (red.). Litteraturhåndbogen, Gyldendal 1987

Mai, Anne-Marie. Hvor litteraturen finder sted. Bind 1-2, Gyldendal 2010

Mortensen, Klaus P. Litteraturens stemmer, Systime 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi samodzielnie napisać pracę o charakterze eseju argumentacyjnego (średnia długość 3-4 znormalizowane strony A4) w języku duńskim na jeden z podanych tematów z literatury duńskiej, samodzielnie wyszukując właściwą literaturę krytyczną, i wykonać w sposób prawidłowy przypisy oraz listę bibliograficzną

Umie samodzielnie przygotować obszerną i wyczerpującą prezentację ustną w języku duńskim na temat danego trendu literackiego oraz profilu pisarzy w nim tworzących, korzystając w razie potrzeby ze wsparcia wykładowcy

Zna problematykę, nazwiska autorów, tytuły prac oraz trendy literatury duńskiej lat 1910-1950 oraz wskazuje korelacje między zjawiskami literackimi a sytuacją społeczną w Danii 1. połowy XX w. oraz wydarzeniami historycznymi tego okresu

Czyta w języku duńskim teksty literatury pięknej o śtedniozaawansowanym poziomie trudności językowej i oraz pojedyncze teksty krytyczne, posługując się sporadycznie słownikami standardowymi oraz historycznymi w wersji książkowej i elektronicznej

Dyskutuje w języku duńskim z pozostałymi osobami z grupy oraz z wykładowcą na temat omawianych w trakcie kursu utworów oraz trendów literackich, interpretuje omawiane utwory literackie i analizuje je pod względem formalnym i w perspektywie diachronicznej

Wymienia teorie literackie istotne dla literatury duńskiej lat 1910-1950 oraz wskazuje utwory literackie, które można do nich przyporządkować

Posługuje się w miarę swobodnie warsztatem pojęciowym w języku duńskim z zakresu literaturoznawstwa

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje, wykład, czytanie wskazanej lektury, wyszukiwanie przez studenta literatury krytycznej w celu napisania pracy zaliczeniowej F: dyskusja w grupie, ocena prezentacji

P: praca zaliczeniowa w formie eseju dotyczącego jednej lub kilku treści

Prezentacje studentów, omówienie prezentacji w grupie F: dyskusja w grupie, ocena prezentacji

Wykład, prezentacje studentów, analiza tekstów literackich, e-learning, wyszukiwanie materiałów krytycznych F: dyskusja w grupie, ocena przygotowania i przedstawienia prezentacji

P: praca zaliczeniowa w formie testowej

Wykład, prezentacje studentów, lektura i analiza tekstów literackich i krytycznych, e-learning F: dyskusja w grupie, ocena prezentacji

P: praca zaliczeniowa w formie testowej

Dyskusje nad analizą tekstów literackich i krytycznych oraz prezentacjami studentów F: dyskusja w grupie, ocena przygotowania prezentacji oraz dyskusji

P: praca zaliczeniowa w formie testowej

Kryteria oceny

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)