Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULAZJ-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Azji Środkowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, spec. turkologia

Cele kształcenia:

C1 przekazanie wiedzy ogólnej o kulturze Azji Środkowej, cechach wspólnych i różnicujących

C2 zaznajomienie z obyczajowością cyklu życia: od narodzin do śmierci

C3 przedstawienie sztuki i rękodzieła, stroje ludowe

C4 pokazanie kultury żywienia

C5 zapoznanie ze znaczeniem miejsc kultu i pielgrzymki


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Wiadomości ogólne o kulturze Azji Środkowej,

Kultura Azji Środkowej a kultura europejska

Narodziny, obrządek kołyski, pierwsze kroki dziecka, obrzezanie

Zaręczyny, wesele, porwanie

Śmierć, pogrzeb i kult przodków

Przesądy i zakazy

Kuchnia i kultura żywienia

Struktura rodowo-plemienna społeczeństwa

Miejsce płci w rodzinie i społeczeństwie (gender); znaczenie imion

Medycyna ludowa

Tradycyjne stroje ludów Azji Środkowej

Savoir-vivre

Literatura:

Golden Peter B. 1992. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Otto Harassowitz.

Jasiewicz, Zbigniew. 1969. Uzbecy. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Jasiewicz, Zbigniew. 1983. Kultura i życie społeczne Azji Środkowej : z polskich badań dawnych i współczesnych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Łabenda, Michał, Abdurasil Niyazov. 2007. Życie codzienne w Samarkandzie. Warszawa: Dialog.

Olcott, Martha Brill. The Kazakhs. Stanford, California: Hoover Institution Press.

Penkala-Gawęcka, Danuta. 2006. Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Tryjarski, Edward. 1991. Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

ma podstawową wiedzę o kulturze różnych krajów Azji Środkowej

rozumie różnice kulturowe między regionem a Polską i ogólnie Europą

zna najważniejsze obyczaje związane z całym cyklem życia

jest świadom znaczenia kultu przodków i miejsc pielgrzymki

zna i odróżnia stroje ludowe ludów Azji Środkowej

umie przestrzegać zasad savoir-vivre’u

zna typowe dania kuchni regionu

jest w stanie przystosować się do zwyczajów i przyjąć tradycje

Metody i kryteria oceniania:

- przeczytanie lektur

- udział i obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- ocena udziału w dyskusji i ćwiczeniach

- prezentacja multimedialna na wybrany temat (+bibliografia)

- zaliczenie ustne

*Podczas zaliczenia ustnego obowiązywać będą również tematy z prezentacji studenckich

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)