Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura zachodniego/wschodniego świata arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULARABZW-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura zachodniego/wschodniego świata arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- wprowadzenie terminów dotyczących kultury oraz jej aspektów społecznych, politycznych i geograficznych;


- przekazanie wiedzy na temat grup etnicznych świata arabskiego i ich roli w kształtowaniu współczesnych społeczeństw arabskich;


- wskazanie na istotne różnice pomiędzy prawem religijnym, stanowionym oraz plemiennym;


- zaznajomienie z dziedzictwem kultury, sztuki,


- przekazanie wiedzy na temat obrzędów i tradycji społeczeństw arabskich;


- Kształtowanie otwartości na inne wzorce kulturowe.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

----

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka polskiego, znajomość j.angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Część pozycji dostępna jest w Bibliotece Uniwersyteckiej i/lub Bibliotece Filologicznej NOVUM.

Niektóre źródła dostępne w internecie lub od prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Omówienie , przedstawienie danego tematu przez prowadzącego:

-analiza map, diagramów i innych źródeł geograficznych i statystycznych

-prezentacje multimedialne lub prezentacje filmów.


Wystąpienia ustne i prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów, poprzedzone lekturą tekstów w domu, dyskusja na zajęciach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie wiedzy na temat kultury świata arabskiego. Ze względu na rozległy obszar i mnogość wielu narodów i religii, świat arabski jest mozaiką kulturową, w skład której wchodzą najstarsze i nierzadko mało znane kultury. Poza różnorodnością etniczną i kulturową, istotne jest zapoznanie studentów z obyczajowością ludów zamieszkujących świat arabski. wiąże się z tym poznanie najważniejszych zwyczajów, zachowań społecznych, oraz wpływu religii na co dzień. Współczesny obraz świata arabskiego podlega wielu stereotypom, co przeszkadza w komunikacji międzykulturowej. W trakcie zajęć studenci oprócz aktywnego uczestnictwa w zajęciach będą mogli sami poruszać i prezentować tematy dla nich ciekawe i istotne.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

- Pojęcie kultury świata arabskiego oraz zróżnicowanie jej pod względem geograficznym, etnicznym i religijnym

-Podstawowe wiadomości o islamie

- Geograficzne aspekty kultury

- Kultura dziedzictwa społecznego w świecie arabskim – tradycja i zwyczaje związane z cyklem życia ludzkiego (obrzędy przejścia tj. narodziny, obrzezanie, osiągniecie dojrzałości, małżeństwo, śmierć). Różnice między społecznościami

- Podstawowe informacje dot. komunikacji międzykulturowej: gesty, mimika, kwestie dotyku, percepcja czasu i przestrzeni,

- Sytuacja mniejszości seksualnych, tabu

- Pozycja kobiety w świecie arabskim ( różnice dot. sytuacji i praw kobiet w różnych krajach, feminizm arabski)

- Etykieta w świecie arabskim (gościnność, posiłki, strój)

Literatura:

Bielawski, Józef, Mały słownik kultury świata arabskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971

Callies de Salies Bruno, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Dialog, Warszawa 2012.

Dziekan Marek M., Arabia magica, Dialog, Warszawa 1993 (i późniejsze wydania).

Dziekan Marek M., Dzieje kultury arabskiej. PWN, Warszawa 2008.

Dziekan Marek M., Historia Iraku, Dialog, Warszawa 2007.

Dziubiński Marek, Historia Maroka, Ossolineum, Wrocław 1983.

Danecki, Janusz, 1997, Podstawowe wiadomości o islamie, tom 1-2, Wydawnictwo Akademickie "Dialog, Warszawa.

Danecki, Janusz, Arabowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001

Hourani, Albert,2005, Historia Arabów, Marabut, Gdańsk.

Lewis, Bernard, 2003, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk, Wydawnictwo Marabut.

Machut-Mendecka Ewa, Kultura arabska. Mity, literatura, polityka, Eneteia, Warszawa 2012.

Nydell, Margaret,2006, Understanding Arabs. A guide for modern times, Nicholas Brealey Publishing, London-Boston.

- inne źródła uzupełniające informacje (będą udostępniane przez wykładowce w formie elektronicznej)

Efekty uczenia się:

-Zna najważniejszą terminologię i pojęcia związane z kulturą arabską. Potrafi je sprawnie definiować

- ma uporządkowaną wiedzę na temat grup etnicznych świata arabskiego i ich roli w kształtowaniu współczesnych społeczeństw arabskich oraz potrafi je lokować geograficznie

- ma uporządkowaną wiedzę na temat dziedzictwa kultury, sztuki oraz zabytków kultury materialnej dla kultury świata arabskiego

- potrafi zdefiniować różnice i podobieństwa w obszarze wierzeń, obrzędowości, zwyczajów

- Rozumie i potrafi wyjaśnić złożone procesy i zjawiska społeczne oraz kulturowe zachodzące w świecie arabskim.

- Jest otwarty na inne wzorce kulturowe oraz potrafi sprawnie prowadzić dialog międzykulturowy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność,

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Napisanie i zaprezentowanie w trakcie zajęć referatu na wybrany temat (wcześniej uzgodniony z wykładowcą)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)