Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JA-ZU12 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Studium Językowego UAM
Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Pogłębianie wiedzy oraz połączenie umiejętności studentów z zakresu praktycznego zastosowania języka angielskiego w mowie i piśmie

Integracja, systematyzacja i poszerzanie wiadomości studentów dotyczące gramatyki i leksyki

Wykształcenie umiejętności analizy tekstu

Rozwijanie sprawności językowych ( rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, sprawności mówienia i pisania)

Poznawanie i utrwalanie podstawowego słownictwa umożliwiającego efektywną komunikację w języku angielskim

Wykształcenie umiejętności korzystania ze źródeł literaturowych

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

Wykształcenie umiejętności oceny własnych kompetencji językowych i świadomości potrzeby ich ciągłego udoskonalania

Pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych kultur i wykształcanie tolerancji wobec ich odrębności


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W przyszłości przewiduje się włączenie nauczania zdalnego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Test kompetencji językowych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Studium Nauczania Języków Obcych UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Pełny opis:

Praktyczna znajomość gramatyki języka angielskiego w zakresie czasów gramatycznych oraz pozostałych konstrukcji i form gramatycznych

Kurs podręcznikowy - doskonalenie sprawności rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania, rozbudowywanie wiedzy leksykalnej i gramatycznej.

Analiza tekstu - rozwijanie umiejętności rozumienia różnorodnych tekstów słuchanych i czytanych zintegrowane z rozwijaniem słownictwa.

Słownictwo umożliwiające efektywną komunikację w języku angielskim. Rozbudowywanie wiedzy leksykalnej z zakresu różnych zagadnień życia codziennego.

Analiza materiałów audiowizualnych.

Zrozumienie istoty różnorodności kulturowej w świecie i potrzeby stosowania zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Uzmysłowienie konieczności podnoszenia swoich umiejętności językowych oraz samokształcenia w zakresie języka angielskiego za pomocą różnych metod.

Literatura:

1. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File upper-intermediate. Oxford University Press

2. Crace, A, Foley, M., Hall, D., Roberts, R. New Total English upper-intermediate. Pearson Longman

3. Vince, M., First Certificate Language Practice. Macmillan

4. Vince, M., Advanced Language Practice. Macmillan

5. Murphy, R., Essential Grammar in Use. Cambridge University Press

6. Murphy, R., English Grammar in Use. Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

student/ka potrafi posługiwać się rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych i gramatycznych)

Rozumie i potrafi analizować pisemne oraz teksty słuchane

Tworzy zróżnicowane wypowiedzi pisemne

Reaguje ustnie w sposób zrozumiały w różnorodnych sytuacjach

Zna i potrafi praktycznie zastosować czasy gramatyczne oraz pozostałe konstrukcje i formy gramatyczne

Zna podstawowe słownictwo umożliwiające efektywną komunikację w języku angielskim

Korzysta ze źródeł literaturowych

Potrafi współpracować z grupą przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji

Potrafi przygotowywać i prezentować dłuższe wypowiedzi wystąpienia ustne w języku angielskim o różnorodnej tematyce

Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałego doskonalenia

Właściwie rozpoznaje możliwości i ograniczenia wynikające z uzyskanych kompetencji językowych

Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur

Potrafi właściwie analizować konkretne zjawiska językowe i kulturowe

Metody i kryteria oceniania:

Wypowiedzi podczas zajęć

Prace pisemne

Prezentacja artykułu

Test

Prezentacja multimedialna

Kolokwium pisemne

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne

3,5 – zadawalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne, z licznymi niedociągnięciami

3,0 – zadawalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne, z licznymi błędami

2,0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne

100% - 90% → 5,0

89% - 86% → 4,5

85% - 75% → 4,0

74% - 71% → 3,5

70% - 60% → 3,0 (60% - próg zaliczeniowy)

59% - 0 → 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat z języka obcego, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat z języka obcego, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat z języka obcego, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat z języka obcego, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat z języka obcego, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.