Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLNIE-ZL23 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie ogólnej wiedzy na temat wybranych zagadnień z historii literatury niemieckiego obszaru językowego lat 1848-1918; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich tego okresu, w oparciu o literaturę przedmiotu wskazaną przez prowadzącego; rozumienie specyfiki utworu literackiego jako wytworu konkretnej epoki historycznoliterackiej, umiejętność określenia kontekstu politycznego oraz społeczno-kulturowego omawianych dzieł zarówno podczas dyskusji, jak i w przygotowywanych pracach pisemnych. Zajęcia zakładają ponadto: kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie źródeł tradycyjnych i multimedialnych, dostrzeganie różnorodności kulturowej i wielokulturowej oraz dbałość o kulturę języka, rozwijanie umiejętności czytania tekstów w języku niemieckim. Podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest używanie języka polskiego, jednakże cytaty z tekstów lektur przytaczane są w języku oryginalnym (niemieckim), także podsumowanie zajęć odbywa się w języku niemieckim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

moduł składa się z wykładu i proseminarium, kończących się egzaminem; podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest używanie języka polskiego, jednakże cytaty z tekstów lektur przytaczane są w języku oryginalnym (niemieckim); także podsumowanie zajęć odbywa się w języku niemieckim

Pełny opis:

Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego w okresie realizmu poetyckiego; Literatura niemiecka w okresie naturalizmu; Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego okresu modernizmu; Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego okresu ekspresjonizmu; Literatura niemiecka w okresie I wojny światowej

Literatura:

Literatura prymarna:

Literatura wskazana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o „Kanon lektur” dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/).

Literatura sekundarna:

Aust, H: Realismus. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart 2006;

Baumann, B., Oberle. B.: Deutsche Literatur in Epochen, München 1985 (i kolejne wydania); Borries, E. u. E. v.: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 6-8, München 1991 (i kolejne wydania); Best, O. F., Schmitt, H.-J. (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung in 16 Bänden, Bd. 10-14, Stuttgart (wszystkie wydania);

Glaser, H. A. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 6-8, Reinbek 1980-1982;

Karolak Cz./ Kunicki W./ Orłowski H.: Szieje kultury niemieckiej. Warszawa 2006;

Žmegač, V. (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Königstein 1984, Bd. 2.1, 2.2;

Efekty uczenia się:

student rozpoznaje kluczowe zjawiska i procesy w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego okresu między realizmem, a końcem pierwszej wojny światowej; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury niemieckiego obszaru językowego z lat 1848-1914; wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych) w odniesieniu do tematyki prowadzonych zajęć; formułuje krytyczne sądy na temat analizowanych utworów, zjawisk literackich i kulturowych z zakresu literatury niemieckiego obszaru językowego lat 1848-1918; przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa; wykazuje się otwartością wobec innych kultur i światopoglądów

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji ; opcjonalnie test z lektur; ocena pisemnej pracy semestralnej studenta (temat zaproponowany przez wykładowcę lub do wyboru studenta) lub kolokwium zaliczeniowego; egzamin ustny (losowanie tematów);

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.