Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łotewskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLŁ-FŁ-34
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łotewskiej
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z życiem literackim na Łotwie podczas II wojny światowej i okupacji oraz na uchodźstwie w Niemczech (1944-1950) i na emigracji (po 1950). Przedstawienie najważniejszych postaci i kierunków w literaturze, analiza najważniejszcyh utworów, zaakcentowanie istotnych zjawisk i wydarzeń literackich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Konwersatorium. Literatura łotewska na Łotwie podczas II wojny światowej, literatura łotewska na uchodźstwie w Niemczech (1944-1950) i na emigracji (po 1950).

Pełny opis:

Treści kształcenia:

I. Życie literackie i kulturalne na Łotwie w okresie wojny i okupacji.

II. Literatura łotewska na uchodźstwie w Niemczech (1944-1950).

III. Literatura i kultura łotewska na emigracji (głównie w Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) po 1950 roku do odzyskania przez Łotwę niepodległości.

IV. Lektura i analiza najważniejszych tekstów literackich, praca indywidualna i w grupie.

Literatura:

Podstawowa:

Berelis Guntis, Latviešu literatūras vēsture. Rīga 1999.

Daukste-Silasproģe Inguna, Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950-1965. Rīga 2007.

Daukste-Silasproģe Inguna, Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vacijā 1944-1950. Rīga 2002.

Latviešu literatūras vēsture, red. V. Hausmanis, t. II-III. Rīga 1999, 2001.

Dodatkowa:

Cimdiņa Ausma, Teksts un klātbūtne. Rīga 2000.

Citā gaismā. Latviešu dzeja rietumu pasaulē. Dzejas antoloģija 1945-1990, red. M. Lasmanis. Rīga 2005.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga 2003.

Latviešu rakstnieku portreti: Trimdas rakstnieki: Andrejs Eglītis, Anšlavs Eglītis, Gunars Janovskis, Ilona Leimane, Veronika Strēlerte, Ilze Šķipsna, Mārtiņš Zīverts. Rīga 1994.

Literatūra 12. klasei. Eksperimentālā mācību grāmata. Rīga 2001.

Lūse Dace, Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas. Rīga 2008.

Runģe Valija, Literatūra trimdā, modernās trimdas literatūras: definīcijas, piemēri, analīze [1987], w: Literatūra 12. klasei. Rīga 2001, s. 33-38.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literatury łotewskiej w dziejach literatury europejskiej.

2. Zna podstawowe tematy, pojęcia, terminy i zagadnienia dotyczące badań nad literaturą łotewską.

3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa obszaru kulturowego języka łotewskiego.

4. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień związanych z literaturą łotewską.

5. Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Łotwy oraz wykazuje otwartość w poznawaniu i zgłębianiu zjawisk odmiennych kulturowo.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywny udział w zajęciach; zaliczenie testów kontrolnych(co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%) i testu zaliczeniowego; przygotowanie pracy semestralnej na wybrany temat z omawianego na zajęciach zakresu;

możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)