Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HJNI-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Historia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o rozwoju języka niemieckiego od początków do współczesnego etapu, w tym o przyczynach i mechanizmach zmian językowych. Kształtowanie historycznego podejścia do fenomenu języka zarówno z strukturalnego, jak i kulturowo-społecznego punku widzenia. Kształtowanie umiejętności w zakresie czytania, tłumaczenia i analizy filologicznej tekstów z wcześniejszych epok rozwoju języka niemieckiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+. Znajomość podstaw teorii językoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem


Skrócony opis:
Pełny opis:

Periodyzacja historii języka niemieckiego od epoki indoeuropejskiej do współczesnego etapu jego rozwoju. Cechy szczególne każdego z etapów rozwoju języka niemieckiego, w tym w porównaniu z innymi językami germańskimi i indoeuropejskimi.

Fonologia, morfologia, składnia, słownictwo języka niemieckiego w aspekcie diachronicznym.

Współdziałanie czynników systemu a normy języka, szczególnie w procesie powstania i rozwoju języka standardowego.

Strukturalna, funkcjonalna oraz socjalna stratyfikacja języka niemieckiego na każdym z etapów jego rozwoju.

Kompleksowa analiza lingwistyczna i filologiczna tekstów staro-, średnio- oraz wczesnonowowysokoniemieckich.

Literatura:

‒ Donhauser, K./ Fischer, A./ Mecklenburg, L. (2007): Moutons Interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen. Berlin/New York.

‒ Ernst, P. (2012): Deutsche Sprachgeschichte. 2. Auflage. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

‒ Morciniec, N. (2016): Historia języka niemieckiego. Konin: Wydawnictwo Psychoskok.

‒ Schmidt, W. (2004): Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 9., verbesserte Auflage. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.

‒ Vogel, P. M. (2012): Sprachgeschichte. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER.

‒ Wolff, G. (2004): Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna podstawową terminologię dotyczącą językoznawstwa historycznego i historyczno-porównawczego.

potrafi określić każdy z periodów rozwoju języka niemieckiego, scharakteryzować język niemiecki w porównaniu z pokrewnymi językami germańskimi i indoeuropejskimi, przedstawić poszczególne elementy struktury języka w aspekcie diachronicznym, interpretować zmiany językowe.

potrafi odpowiednio czerpać oraz we właściwy sposób wykorzystywać zawarte w tekstach historycznych informacje, dotyczące fonologii, morfologii, składni i słownictwa.

ma świadomość historycznej natury języka i zmienności wszystkich jego płaszczyzn. Posiada wiedzę odnośnie przyczyn i mechanizmów zmian językowych i potrafi wytłumaczyć współdziałanie różnych czynników, wpływających na rozwój języka, przede wszystkim konstelację czynników „wewnętrznych” (strukturalnych) i „zewnętrznych” (socjalno-kulturowych).

posiada umiejętność posługiwania się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego i historyczno-porównawczego, w tym dotyczącymi ogólnych zasad analizy diachronicznej, genealogii języka i teorii zmian językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie w dyskusji. Sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznej może przebiegać w formie kolokwium pisemnego lub ustnego. Ilość kolokwiów w semestrze ustalana jest przez prowadzącego

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne

i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikhail Kotin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.